‘Gezondheidsbeleid’

Een brief of Memo n.a.v. de schending van het Recht op behoorlijk bestuur door ondermijning of sabotage van opdrachten, taken, (financiële) middelen binnen een corrupte organisatie begaan. De schuld wordt echter op de burger, veelal de hardwerkende arbeider, afgewenteld.

Aan:                 Schuldeisers en belangstellenden

Van:                 L. Speelman

Datum:            28 oktober 2020

Onderwerp:   Ongezonde machtspolitiek: al in 2008/2009 gesignaleerd

Ziekmakende (illegale) praktijken: corrupte zorg-/dienstverlening

Geachte lezer, groet,

Inleiding

In voorgaande eeuwen, al in de oudheid, worden situaties vastgesteld en vastgelegd waaruit het proces van destructief leidinggeven blijkt. Inmiddels stellen steeds meer raadsleden vast dat hier ook nu sprake van is, waardoor ook een (inter-)nationaal actieplan van regeringen om ook mensen-smokkel tegen te gaan wordt ondermijnd of gesaboteerd. Ook is de toekomst of het leven van tienduizenden jongeren in gevaar.

SITRAP

In 2013 constateer ik dat sprake is van een crisis. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. Ook constateert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dat een mechanisme ontbreekt dat in een vroegtijdig stadium en structureel aandacht besteedt aan de staat van de rechtsstaat in de lidstaten. Dit is n.a.v. de vraag van het kabinet van 19 april 2013 m.b.t. het functioneren of de werking van de rechtsstaat.

Verscherpt toezicht (faalt)

Ondanks verscherping van de wetgeving en een Kwaliteitsbeleid in de Wmo zijn er leidinggevenden die zich blijven verzetten tegen overheersende opvattingen of beleidslijnen. Ook rechters maken hun beroep te schande door slechte uitoefening daarvan. Rechtsgangen, klachtenprocedures en andere vormen van toezich schieten tekort.

Sterker nog: tijdens zijn afscheid beschrijft de toezichthouder de manager als een dissident. Toch deed ook de toezichthouder of er niets aan de hand was.

Doordat ook de toezichthouders wegkijken of hun taak niet naar behoren (weten te) vervullen kan slecht of zelfsontsporend leiderschap onbelemmerd en onbestraft zijn of haar weg gaan, het zij individueel, hetzij een duo, hetzij een groep.

Melding misstand/noodtoestand

In januari 2017, ik ben dan enkele dagen dakloos, wordt aan mij de volgende vraag gesteld: “Zouden wij nog langer mee moeten werken aan een corrupte organisatie?” De beroepskracht die al ruim 10 jaar in het vak zit lijdt klaarblijkelijk onder de misdragingen van medewerkers, binnen die organisatie. Dit levert het vermoeden van dwang(arbeid).

Er is sprake van dwang wanneer wilsvrijheid ontbreekt. Wanneer men zaken toelaat die men niet zou hebben gedaan als er geen dwang zou zijn geweest.

Openlijke (be)dreiging/geweldpleging

Al wordt via de mail zichtbaar dat nu openlijk sprake is van een proces van destructief leidinggeven dat bestaat uit overheersing/dominantie, manipulatie en dwang, ook de overheid grijpt niet in. Sterker nog: via de recthsgang wordt zichtbaar dat ook een medewerker van GGD Rotterdam Rijnmond wet en recht of bevoegdheid misbruikt. Niet alleen worden de signalen van illegale gedragingen sterker, ook verzuimt de rechter haar of zijn plicht. Al in 2006 zijn deze ontsporingen gemeld bij de Europese Commissie, maar onder Balkenende komt er dus géén duidelijk nationaal beleid om deze (schadelijke) activiteiten tegen te gaan. Pas nadat Rutte de nieuwe minister-president wordt krijgt dit aandacht. Althans, dat is wat eigen onderzoek oplevert.

Door deze gedragingen, overtredingen of misdrijven in een bedrijfsmatige constructie begaan, worden burgers op wie géén schuld berust langdurig vervolgd of zelfs ten onrechte en onherroepelijk veroordeeld. Opmerkelijk is dat dit niet via Justitie en Veiligheid wordt georganiseerd, maar via de zorgaanbieders en maatschappelijke dienstverleners. Dit veroorzaakt stress en resultuurt, vanaf 2005/2006, in een toenemend aantal gevallen (geestelijke) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Sterker nog: neem je géén zorg aan, die je niet nodig hebt, dan wordt een ‘gerechtelijke onteigening’ via de rechter afgedwongen, om jou (eventueel met je gezin) op straat te zetten. Je kunt je dus maar beter laten opnemen bij een GGZ-instelling, of daar althans in behandeling gaan, dan wordt je niet uit huis gezet. Nadeel is wel dat je jezelf daarmee het recht om volwaardig lid te blijven van de samenleving berooft.

Integriteitsbeoordeling bij subsidieverstrekking

Voor bedragen vanaf € 1.400 per maand mag je dan in je huis blijven. Eerder is door de Algemene Rekenkamer middels onderzoek nagegaan of de ministers hun beleid, voor zover dit een maatschappelijke doelstelling heeft, op effectiviteit evalueren. Bedragen die met deze vorm van fraude of oplichting gepaard gaan, kunnen oplopen tot + 76.000 euro per persoon, alleen al in de Jeugdzorg.

Met kwaliteitsbeleid in de Wmo worden nu ook gezagsdragers en niet-gouvernementele organisaties onderzocht. Duidelijk is dat dit bij veel gemeenten onvoldoende of niet (is) gebeurd.

Veel burgers, individuen of huishoudens, zijn gedupeerd doordat een overheid of een functionaris daarvan herhaald of voortdurend inbreuk doet op fundamentele normen en beginselen van de rechtsstaat. In haar advies van januari 2014 waarschuwt de AIV voor (dreigend) gevaar daarvan. Vermeld wordt ook dat het huidige instrumentarium tekort schiet. Snel schakelen, van belang tijdens een crisis, kan het staatsapparaat dus ook niet.

Bekend is dat zolang de verwachte payoff van corruptie hoger is dan de verwachte kosten hebben organisaties een prikkel om corrupt te handelen. Ook zijn sommige succuesverslaafd (als gokverslaafd).

Corruptie: actieve (omkopen) en passieve (omgekocht worden) – FIOD

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Binnen dienstverlening gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg een hardnekkig probleem waardoor de rechten en belangen van burgers worden geschonden door ondermijning of sabotage van opdrachten, taken, middelen, welbevinden, enzovoort.

Onevenredig nadelige gevolgen

Deze illegale gedragingen binnen de publieke sector, waarbij ook gezagsdragers en niet-gouvernementele organisaties zijn betrokken, is sprake van een aanslag, gericht tegen mijn toekomst of leven, in of door een bedrijfsmatige consctructie begaan. Al valt de onvolkomenheid en onregelmatigheid van algemene, operationele en financiële aard onder mijn verantwoording, vallen de werkprocessen waarin of waardoor deze ontstaan buiten mijn verantwoording. Ook heb ik daar géén bevoegdheid en ben (sterk) afhankelijk van andere. Ook GGD Rotterdam Rijnmond, of een medewerker daarvan, wil het in de doofpot doen verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *