Aanslag tegen het Rijk

Mijn mail van 7 juli 2020 aan de vaste commissie van Defensie en heer Paternotte (D66) over de ‘geslaagde’ integratie.

Geachte heer Paternotte, beste lezer,

Ik lees dat Karin Hildegar (Kajsa) Ollongren uit de familie ‘Ållongren i Finland’ stamt. “Al generaties lang een officiersgeslacht. Tsaargezind. Van tijd tot tijd zelfs bivakkerend in de weelde van de tsaren. Zo was mijn over-, overgrootmoeder de gouvernante van de laatste tsaar Nicolaas II; mijn overgrootvader zijn speelkameraadje.”

Wist u dat de Farao die in de dagen dat Mozes geboren werd uit een (As)Syrisch officiersgeslacht stamde? Deze legde het volk van Israël een geboortebeperking op: pasgeboren mannetjes werden van het leven beroofd. Eerder wou (Wethouder) De Jonge ‘ongewenste ouders’ ook al een sterilisatie of zoiets opleggen. Althans, dat idee werd geopperd (voor zover ik mij herinner).

U weet dat van hoge officieren, gezaghebbende professionele experts, verwacht wordt dat zij de situatie op haar merites beoordelen? Nu lees ik van een inval van Turkije in Libië? De NRC schrijft: Turkije stelt zich militair steeds agressiever op in de regio. Na de interventies in Noord-Syrië en Libië, heeft het Turkse leger woensdag een … .” Ik ben geen abonnee, dus meer kan ik niet lezen. 

Nu lees ik ook iets anders: “Met de integratie gaat het heel goed. Zie afgelopen maand onderzoeken over omarming rechtsstaat (WODC) en snelle toename Syriërs met een baan (SCP). Dus laten we mensen maar bang maken voor nieuwkomers die er nog niet eens zijn.” En dan moet ik denken aan wat er in het Schrift staat: Jesaja 10.

Het ging goed met (snelle) toename van (As)Syriërs met een baan; maar niet zo goed met weduwen en wezen, dankzij de tirannie die er (over)heerste. Over die vermeende ‘integratie’ meer! 

Nu lees ik ‘Dertigplussers weten niet hoe hoog de druk voor studenten nu is’. – UU-studenten Tariq Sewbaransingh en Rhea van der Dong. In het artikel op www.dub.uu.nl lees ik van ‘Bestuurders proberen je aan het twijfelen te brengen’. Weet hij dat ik daar – met die druk – als 10 jarige of nog eerder mee te maken heb, daar mijn grootvader een eigen onderneming had? Een ‘zelfstandige’, maar altijd in gevaar door druk van binnen en van buiten? Ik ben planner geweest bij een multinational, met claims van € 10.000 per minuut wanneer je niet aan de bepalingen in het contract voldoet. Als jeugdige was het fl 10.000 per dag of de oogst die verloren gaat. Ging het om opbrengst? Nee! Het gaat om het bestaan; mensenlevens. 

Hugo de Jonge spreekt van 1.000.000 immigranten, maar niet van de jongere wiens bestaan hij bedreigt en de oudere die van het recht wordt beroofd en ingesloten wordt door Maatschappelijke Organisaties, doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak.

Bemoeizorg: Het is een inrichting – of wordt oneigenlijk gebruikt – om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, door een aanslag gericht op hun leven of toekomst (en in sommige gevallen te doden).

Het kabinet wil 10.000 opvangplaatsen voor daklozen extra bouwen. Deze (voormalige) arbeider krijgt géén thuis. Nederland is voor deze oudere geen Thuisland meer. Dit zijn wreedheden! Wreedheden die we met de oprichting van de Verenigde Naties tot het verleden wilden verbannen. Met dat deze Wreedheden op eigen grond plaatsvinden is straks een Europees Leger gebonden een burgeroorlog te bestrijden en kan Turkije ongehinderd de macht uitbreiden.

Over die vermeende ‘integratie’: enkele oudere mannen van Turkse afkomst bijvoorbeeld krijgen van een hoogopgeleide Syriër een les staatkunde; ze zijn in de categorie officieren gerangschikt. Bedenk dat promotie maken soms net als oorlogvoeren is. Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken: onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander moet worden overtroefd, bijvoorbeeld bij politie en in het leger. Ook bij de (poging tot) illegale afzetting van een regering is zelfkennis van belang. 
In Coup d’État: A Practical Handbook zegt Edward Luttwak: “Een coup bestaat uit de infiltratie van een klein, maar kritiek deel van het staatsapparaat, dat dan wordt gebruikt om de regering te verdringen van hun controle over de rest”, dus gewapend geweld (hetzij militair, hetzij paramilitair) is geen typisch kenmerk van een staatsgreep.

Bouw AZC Leeuwarden

Nu wil Europa 500 kinderen binnenhalen? 500 jongeren met meer mensenkennis dan onze jongeren of onze bestuurders. Die komen niet voor zorg, maar voor ‘prooi’ of ‘buit’. Die stop je niet in een AZC: een inrichting om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken. Met geen stok krijgt u die gedwee of gedemoraliseerd; die zijn van geboorte af gewend om te gaan met terreur of tirannie.

Wanneer we spreken van een aanslag tegen de staat dan wordt met  ondernomen niet gedoeld op een vorm van voorbedachte rade. Met dat Rijk omvat het gehele Koninkrijk der Nederlanden, met inbegrip van de overzeese gebieden is sprake van een aanslag tegen Europa. Enig idee wie of wat Erdogan doorsluist? Zijn officieren hebben ook  mensenkennis. Dit ontbrak ook Joop den Yul in de jaren dertig, maar ook in de jaren dat hij bestuurder was. Althans, hij was m.i. niet streng genoeg.

Kroon en Scepter

Met onder vreemde heerschappij te brengen wordt gedoeld op het onvrijwillige verlies van de Nederlandse soevereiniteit over het grondgebied. Bedenk dat Hugo de Jonge 1.000.000 immigranten wil huisvesten in dun bevolkte gebieden, waar ouderen en dochters zich niet langer meer veilig zullen voelen. Strafbaar is ook de samenspanning om een aanslag tegen de staat te plegen.

Ongeacht de vraag of uw bedoelingen juist zijn; wees er van doordrongen dat de activiteiten die uit politieke keuzes voortkomen een grote (be)dreiging (kunnen) vormen. Niet alleen hebben ontwikkelingen van afgelopen decennia de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid vertroebeld, zo ook verliest de regering steeds meer terrein en grip. Jarenlang hebben ambtenaren geprobeerd dit verlies aan terrein terug te winnen door gebruik van ‘systeemverantwoordelijkheid of ‘stelselverantwoordelijkheid’, vaak door onrechtmatige daden en daden die de vorm van terreur hebben, maar het wordt steeds gewelddadiger.

Al heeft de overheid het monopolie van gerechtvaardigde gewelduitoefening, uit de praktijk blijkt dat deze machtspositie steeds vaker ten onrecht wordt misbruikt. Recent heb ik dit ervaren in een aanslag tegen mij gepoogd, en geslaagd, vanuit een private instelling die om een geldkwestie relevante normen, waarden en principes laat varen: het gezag ontaard!

Wij staan op een kruispunt, vergelijkbaar met het jaar 1933, als wij die niet al gepasseerd zijn en dus moeten keren.

Hoogachtend, De Editor