Brief van de Huismeester

Uit een onderzoek dat de AIV in opdracht van het kabinet voor het Rijk heeft uitgevoerd heeft zij geconcludeerd dat peer review een geschikt mechanisme is dat in een vroegtijdig stadium en structureel aandacht besteedt aan de staat van de rechtsstaat in de lidstaten. Daarmee is in ander verband al veel ervaring opgedaan.

De OESO definieert peer review als een onderzoek van de prestaties van een staat door andere staten ten aanzien van een bepaald beleidsterrein. Een vergelijkbaar initiatief is Kwaliteitsbeleid in de Wmo. Het doel is om de decentrale overheid waarvan beleid of handelen wordt onderzocht, te helpen de beleidsvorming te verbeteren, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en beginselen na te leven. Peer review is een discussie onder peers (gelijken), geen hoorzitting door een hoger orgaan dat een vonnis velt of een straf uitdeelt. Dat maakt peer review tot een flexibel instrument; alle betrokkenen zijn bereid zich constructief op te stellen.

Mij heeft de “Brief van Jan” ook geïnspireerd om bijvoorbeeld Leden van de Staten-Generaal onder de loep te nemen of een Fractie als geheel.