Een christendemocratische signatuur

“Als kind had ik twijfel of bedenkingen bij het CDA, hetgeen dus ook wel gegrond blijkt te zijn!”

Geachte lezer,

Ik lees bijvoorbeeld dat Martijn van Helvert (CDA) actief is op het terrein Buitenlandse Zaken (incl. christenvervolging) en Defensie. Met de Raad van State onderzoek ik de rechtsstatelijkheid en tevens onderzoek ik de maatschappelijke voorwaarden. Ik dacht te lezen dat David naast Defensie of de Krijgsmacht vanaf hoofdstuk 27 in 1 Samuël zich in meerdere mate richt op Buitenlandse Zaken en Sociale Zekerheid.

Mijns Inziens is sprake van “ontwikkelingshulp”.

Bedenk dat een gebrek aan zelfkennis niet alleen oorzaak is van een gebrek aan leervermogen, maar ook een gebrek aan organisatiekwaliteiten en strategische kwaliteiten in de hand werkt. De mens legt zichzelf beperkingen op.

Vermaning om onze kwaliteiten goed te gebruiken

Hiermee wordt ook het verhaal van Christus over de talenten duidelijker? Leren (zelfontwikkeling) is het toepassen van de kennis die je (reeds) hebt (opgedaan) en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

David was kennelijk niet alleen een Generaal die uitmuntende prestaties leverde; hij was ook een Wereldleider?! Ook wij moeten zien de vrede met allen te bewaren of terug zien te keren naar deze weg. 

Nu doe ik mij even voor als docent Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur. Zo lees of las ik dat uit Izaäk een volk voortkwam en ook uit Ismaël volkeren voort zijn gekomen. Uit de tekst haal ik dat (achter)kleinkinderen van Abraham mensenhandel bedreven. Kennelijk was Ruben het met dat compromis wel eens, maar onthield ook zijn vader (van vlees en bloed) de waarheid. Jozef was een (half)broer Juda en de negen andere, maar had wel dezelfde voorvader als de Ismaëlieten die hem naar Egypte vervoerden.

In Openbaring 2 lezen wij van Jezebel, een heerszuchtig typ, vergelijkbaar met de vrouw van Potifar en dus is de relatie met ‘verstoting’ of ‘christenvervolging’ ook daar gelegd. We zien dus dat sprake is van ‘infiltratie’ en/of ‘afvalligheid’. Ook Bileam weerstond uiteindelijk de verleiding van het geld niet, om bepaalde relevante principes en normen te negeren. Ook onder de Farizeeën waren er die getuigden van menselijke misdraging omwille van het geld of andere persoonlijke of corrupte doelen.

In 2 Petrus 2 lezen wij van “verderfelijke ketterijen” en zogenaamde christenen die de mens zelf als zaak verhandelen. Deze “afval” vindt ook heden in Nederland plaats. GGD Rotterdam Rijnmond spant met Stichting Ontmoeting (of enkele medewerkers) samen en bedrijft handel in de mens zelf. 
Pieter Omtzigt spreekt in een video van “overheid” en “belastingdienst” die burgers vermalen. In Openbaring 2 lees ik dat sprake is van dissidentie binnen de christelijke samenleving op een aardoppervlak zo groot als Nederland en België samen; maar worden zulke personen ook bestraft?

Kerkleden of leden van het CDA blameren de overheid of de uitvoerende instellingen van de ministeries, maar wat doet de private-ondernemer die mogelijk naar dezelfde kerk gaat? Bedenk dat de Statenbijbel door medewerking van gereformeerd gezindten tot stand is gekomen.

Jesaja spreekt of schrijft van “ongerechte inzettingen” (hst. 10) en de arme die van het recht wordt afgekeerd, evenals vele jeugdigen. Ook christenen of leden uit die gemeenschap verloochenen hun Heere; tevens verdraaien zij hetgeen recht is. Andere volgen de leer van Bileam na, de verwoester, die het waarzeggersloon ontving. Sommige bekleden de functie van Wmo-adviseur.

Het is interessant te weten dat een Stichting als Ontmoeting € 219,00 per week ontvangt voor het bedrog. Ook Stichting Zonder Dak en Stichting Mozaïk worden begunstigd door de Wmo-adviseur of een medewerker van GGD Rotterdam Rijnmond. Hierbij ontstaat het vermoeden van misbruik van het procesrecht.

Het zijn niet allemaal ‘kwakzalvers’, maar degene die haar beroep of functie naar waarheid wil uitoefenen wordt verdrukt en zit ook op een schopstoel. Christenen worden ook in dit land verdrukt en vervolgd. Zij ervaren niet direct fysiek geweld, maar lijden wel psychisch. Ook andere die rechtvaardig of oprecht willen leven, die de waarheid zoeken, worden verdrukt of verliezen hun bestaan, kinderen of bezittingen door opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden.

Niet alleen Stichting Ontmoeting brengt met GGD Rotterdam Rijnmond het Collegebestuur in opspraak of diskrediet, maar ook het College zelf blijft in gebreke. Onder plichtsverzuim valt niet alleen het overtreden van een voorschrift, maar ook het doen of nalaten van iets, wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Ook het beleid en handelen (waarvan nalatigheid) van het Collegebestuur is oorzaak van maatschappij-ontwrichtende schade. Menselijke misdraging valt ook onder delicten.

Aangezien de Bijbel zelf aangeeft dat een delict bestraft moet worden, in feite voordat de activiteiten (definitief) tot schade leiden, herbergt ook het Wetboek van Strafrecht geen nieuwe principes. Is de schade berokkent, dan dienen de gevolgen van de veroorzaakte schade te worden weggenomen.
Goed beschouwt laat ook het Oude Testament zien dat benadeelde en in eer wordt hersteld en een zodanige compensatie ontvangt dat een volwaardig bestaan verzekerd is. Binnen de “Gewijde Ruimte” die samengevat wordt met de duiding democratische rechtsstaat zouden wij deze normen, waarden en principes moeten terugvinden.

Normovertredend en schadelijk gedrag

Met dit idee komen ook politici met lokkertjes en worden fondsen opgericht, maar met behulp van advocaten (juridisch gezag) wordt de bevolking of een bevolkingsgroep misleidt en bedrogen. Tegen de tijd dat sommige recht hebben op een deel uit die fonds, is deze leeggeroofd. Het blijkt een doorboorde buidel te zijn! De oorzaak ligt in fraude of georganiseerde misdaad, ook al heeft niet iedere medewerker dat door.

Aangezien je als burger, maar ook als vader, uit het gezag bent gezet, kunnen advocaten en maatschappelijke organisaties, blijven graaien uit die subsidiepot die Wmo heet en in 2007 beschikbaar is gesteld. Ook het kind is een speelbal van de machthebber (De Graaier en De Aasgier).

‘Beheerders’ of ‘handelaren’ gaan niet zorgvuldig om met mens, middelen en (bestuurlijke) processen. Niet alleen worden mensen vermalen, maar ook de organisatie zelf is stuk. 
Matthéüs schrijft: “Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.”

Zo zijn er die “der ongerechtigheid gehoorzaam” zijn en de maatschappij ontwrichten en daaraan verdienen of loon (staatssteun) ontvangen. Dit leidt tot ontaarding van de mensheid en hieruit komt krijg of oorlog. Er is immers sprake van “twist” of “verdraaiing”, hetgeen tweedracht teweegbrengt. Uitvoerende instanties maken zich zelf schuldig aan “huiselijk geweld”! – domestic violence

Als kind had ik twijfel of bedenkingen bij het CDA, hetgeen dus ook wel gegrond blijkt te zijn! Kijk ik dan naar het Boek Daniël, dan valt mij in hoofdstuk 6 iets op: “Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!” Met z’n allen vielen ze echter op Daniël aan, hetgeen via een omweg gebeurt. Er moet immers eerst een regimewissel plaatsvinden. Maar wat blijft er van “O koning Darius, leef in eeuwigheid!” over?

In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht komt ‘misdrijf tegen de waardigheid van de koning’ ter sprake. In Nederland zal de wetgever zélf bedacht moeten zijn of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet. In artikel 93 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is strafbaar gesteld het plegen van een aanslag tegen het Rijk. Bedenk dat door de Franse prins-president Charles Napoleon Bonaparte op 2 december 1851 de Grondwet buiten werking werd gesteld. Dit heeft in de hedendaagse context ook te maken met “verlies van soevereiniteit”. Strafbaar is ook de samenspanning om een aanslag tegen de staat te plegen. 
Dergelijke praktijken van enkelen kunnen de reputatie van velen in gevaar brengen en tot onrust bij het publiek, bevolking of bevolkingsgroep(en), leiden.

Wanneer (tussen aanhalingstekens) christenen het goed functioneren van de rechtsstaat ondermijnen of saboteren komt niet alleen de reputatie van de Koning in gevaar, maar heeft dit tevens gevolgen voor het functioneren van de EU als rechtsgemeenschap en kan de christelijke samenleving wereldwijd schaden. Dit kan een sentiment wereldwijd voeden, met alle gevolgen van dien, waaronder christenvervolging.

Capiche?

En trouwens, dat vaccinatie-gedoe, doet mij denken aan Josef Mengele, afkomstig uit een rijke katholieke familie van Beierse industriëlen en fabrikant van landbouwmachines, die de bijnaam “Todesengel” kreeg. Gedurende de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam in het vernietigingskamp Auschwitz, waar hij medische experimenten uitvoerde, vaak met dodelijke afloop, en gevangenen selecteerde voor de gaskamers.

Met vriendelijke groet, De Editor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *