De Wmo-adviseur

Mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vanuit Kwaliteitsbeleid in de Wmo een intern onderzoek verrichten en naar Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gebreken terugkoppelen middels een peer review.

En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken;

2 Petrus 2 vers 3

Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. 

Door wetenschappers wordt destructief leiderschap als een belangrijk sociaal vraagstuk aangemerkt dat nader onderzoek rechtvaardigt. Het begrijpen en voorkomen van destructief leiderschap wordt door wetenschappers even belangrijk, zo niet belangrijker gevonden dan het begrijpen en bevorderen van positieve aspecten van leiderschap. Emotioneel beschadigd zijn (‘emotional abuse’) door het gedrag van leidinggevenden is namelijk een van de meest voorkomende problemen op de werkvloer. Dit blijkt uit een artikel op managementimpact.nl van januari 2018, maar het wordt al langer besproken.

Verder is bekend dat voor het beroep Adviseur geen specifieke opleiding bestaat, omdat de adviseur specialist is in een bepaald vakgebied. Een adviseur kan bij een adviesbureau of zelfstandig werken. Een adviseur moet een (eventueel onduidelijk gedefinieerde) vraag van een klant vertalen in een concrete onderzoeksvraag en die vervolgens beantwoorden. Meestal resulteert het werk van een adviseur in een advies. De klant is vrij om de adviezen al dan niet uit te voeren. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk.

Opmerkelijk is dat de gemeente Rotterdam adviseurs in dienst heeft die een eigen onderneming hebben in Bewindvoering en dienstverlening, maar ook dat uit het Jaarverslag van een andere Stichting blijkt dat hun cliënten instabiel blijken. Al bestaat de Wet maatschappelijke ondersteuning sinds 2007, werd in 2010 tijdens een ‘voorverkenning’ vastgesteld dat het aan kwaliteit ontbreekt, moet aanbieder (de gemeente Rotterdam) in 2015 nog aan  Kwaliteitsbeleid in de Wmo beginnen.

Mensen die worden aangewezen op de  Wet maatschappelijke ondersteuning zijn veelal afhankelijk van willekeur maar ook als ‘proefkonijn’ de oren en ogen van het gemeentelijke bedrijf, maar het gemeentelijk bedrijf spant samen met de dienstverlener of aanbieder, zodra de burger of cliënt daadwerkelijk de handen uitsteekt en een positieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen. Dit levert het vermoeden op dat de voorziening niet veilig is en dat de cliënt (burger) onheus wordt bejegend. Niet alleen lijden deze mensen daar psychisch onder, maar ook ontstaat emotionele schade.

Beroepskrachten krijgen een emotionele lading over zich heen, maar leggen dit uit als ‘agressief’ gedrag. De Wmo-adviseur trok ook vaak te weinig tijd uit en het was meer prestatie dan resultaat gericht. Uit onderzoek blijkt dat binnen de Maatschappelijke Organisatie, maar ook bij de ketenpartner (zorgaanbieder) sprake is van mensenhandel waaronder vrouwenhandel. Behalve dat bij de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam hiervan sprake is, is ook bij het Juridisch Loket sprake van een proces van destructief leiderschap dat bestaat uit overheersing/dominantie, dwang en manipulatie, zoals ook door de FNV is geconstateerd. Dit levert het vermoeden op dat een zittende heerser ‘koopmanschap bedrijft’ en dat tevens sprake is van misbruik van procesrecht. Ook Juridische medewerkers bij uitvoerende instanties van de overheid als het CAK maken zich daar (mogelijk) schuldig aan.

De gezaghebbende professionele expert

De AIV geeft in haar Advies van januari 2014 aan dat van gezaghebbende professionele experts wordt verwacht dat deze de situatie op haar merites beoordelen, maar ook geeft zij te kennen dat de onderlinge controle en verantwoording te wensen overlaat. Gecoördineerde aanpak om bijvoorbeeld tekorten in het functioneren van de rechtsstaat op te lossen ontbreekt.

Dit levert het vermoeden op dat tal van dossiers met persoonsgevoelige informatie merendeels onbruikbaar zijn en mogelijk vernietigd moeten worden. Ook verschillende bestuursrechters (Centrale Raad van Beroep) deden uitspraken over de uitvoering van gemeentelijke zorg via de Wmo. De betrokken gemeenten schieten tekort als het gaat over het keukentafelgesprek, het aanbod van begeleiding en het afgeven van een zorgvuldige beschikking, zo blijkt uit een artikel op Iederin.nl. Uit actieve participatie van de Rechtbank Rotterdam blijken ook tal van gebreken, maar de officier van justitie beweert dat het Openbaar Ministerie geen bevoegdheid heeft, het beleid te toetsen.

Uit actieve participatie van de rechter (Arrondissementsparket Rotterdam) blijkt meermaals verwijtbaar gedrag. Dit levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit. De rechtbank Maastricht benadrukt dat het mensen vrij staat om het persoonsgebonden budget (pgb) naar eigen keuze in te vullen – zolang het maar wordt besteed aan het doel waarvoor het pgb is verstrekt. Wanneer de integere burger, inwoner of cliënt meldt dat het beleid ineffectief is, zoals uit actieve participatie binnen Rotterdam Rijnmond blijkt, volgt een ‘aanslag’ (gericht) tegen de toekomst van die persoon of dienst huishouden. Investeringen van het Rijk (de gelden) worden niet (voldoende) besteed aan het (oorspronkelijke) doel zoals de bevordering van mensenrechten. Niet alleen leiden adviseurs de burger af van deze organisatiedoelen, maar ook wordt kwaliteit van organisatieleven verlaagt. Op feedback van de de burger, inwoner of cliënt, wordt repressief ingegrepen. Dit levert het vermoeden van een (ambts)misdrijf waaruit staatsmisdrijven (kunnen) volgen.

Opmerkelijk is dat de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam 800 professionals (mensen) ‘plotseling’ aan een baan heeft weten te helpen, maar ze laat na te melden hoe het komt dat er voorwaarden ontbreken waardoor de rechten en belangen van vele andere worden bemoeilijkt, gefrustreerd of zelfs gehinderd door ondermijning of sabotage (misleiding en bedrog) van doelen, taken, middelen, alsmede de effectiviteit en/of motivatie, het welbevinden of cliënttevredenheid van individuen of huishoudens. Het omgevingsbewustzijn van beroepskrachten is onvoldoende ontwikkeld, hetgeen zorgelijk of zorgbarend is.

Studies uit de 19e eeuw maar ook uit de 1ste eeuw wijzen uit dat ook christelijke instellingen zich van tijd tot tijd schuldig (kunnen) maken aan een vorm van  destructief leiderschap, vrouwenhandel of op een andere manier  mensenrechten schenden of andere daartoe  aanzetten, maar zelf het aangezicht schoon houden en het publiek misleiden en zelfs oplichten. Dit levert het vermoeden op dat deze speciale soort oplichter zich ook  liefdadigheidsfondsen onrechtmatig heeft toegeëigend.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (Rotterdam)

Ook de aanbieder (gemeente/ambtenaar) valt voor deze charlatan of kwakzalver, een speciaal soort oplichter die voorziet in zijn behoeften door systematisch mensen te bedriegen over zijn afkomst, vaardigheden, intenties of prestaties. Een charlatan maakt gebruik van zijn charme om mensen iets aan te smeren. Dit stelt ook de integriteit van betrokken ambtenaar ter discussie. Deze praktijken van enkele (zorgaanbieders) kunnen de reputatie van velen (cliënten) schaden.

Duidelijk wordt dat gemeenschapsgeld wordt verspild of dat sprake is van een ‘doorboorde buidel’. Ook levert dit het vermoeden van onrechtvaardige verrijking. Verder levert dit het vermoeden dat beleid en handelen van de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam Rijnmond niet voldoende aansluit op  algemene rechtsbeginselen. Eén van de aanbieders heeft de afgelopen vijf jaar het beleid niet willen verbeteren, al heeft deze door het opstellen van een  Integriteitsbeleid (op papier) de schijn verwekt , maar misleidt de leidinggevende niet alleen de cliënt, maar ook de (eigen) Ondernemingsraad, haar achterban en de overheid. Het management-team of de directeur-bestuurder dekt zichzelf juridisch in of doet althans een poging. Dit levert het vermoeden op van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit.

Binnen de gemeente Rotterdam levert dit ook het vermoeden op van  Bedrieglijke Bankbreuk, onder andere door misleiding en bedrog door het Advies van de Wmo-adviseur (bewust of door nalaten en keuze van de personeelsfunctionaris). Door actieve participatie kan een ‘kwaliteitsmanager’ onderzoeken of de Wmo-adviseur voldoende (cognitieve) vaardigheden bezit. Vanuit cliëntperspectief wordt onderzocht of de beroepskracht (inmiddels) competent is en de noodzakelijke vaardigheden heeft of daaraan werkt.
We spreken van de figuur van ‘Bedrieglijke Bankbreuk’ als van een strafbaar feit, waarvan sprake is als een faillissement (armoede en schulden) niet het gevolg is van een tegenslag of een ongelukkige gang van zaken, maar van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden (door derden).

Door een zelfstandige Bijbelstudie kan de lezer essentiële vraagstukken analyseren omtrent de relatie staat en samenleving, de praktijk van  destructief leiderschap, maar ook van ‘familieperikelen’. Het studieboek Staatkunde, Nederland in drievoud helpt daarbij wanneer wij ook kijken naar de moderne staat, een gecompliceerd organisme.

Door actieve participatie van de rechter kan de ‘kwaliteitsmanager’ vaststellen of en in welke mate de rechter kennis heeft van het bestaan en de inhoud van de (geschreven en ongeschreven) regels van het staatsrecht. Soms blijkt dat een juridisch medewerker, een meester met de afkorting Mr., niet voldoende leesvaardigheid heeft, of doet alsof. Uit tal van zaken waar ik (de heer L. Speelman) zitting nam blijkt dat de rechter niet competent is of verwijtbaar gedrag vertoont. Dit levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit. Het gebrek of tekorten in de rechtspraak is niet gering. 

De Kwaliteitsauditeur …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *