Financiële Fraude

Alleen een koning of soeverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets aan te doen!

Geachte getrouwe lezer,

Heeft de maatschappelijke dienstverlening in vele gevallen niet een vorm van “willekeurige detentie” gekregen? Wanneer ik kijk naar een bestandsdeel van ‘concentratiekamp’ als “Het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak” dan begint het Koninkrijk daar al aardig op te lijken. Sterker nog: dit delict (menselijke misdraging) wordt (direct of indirect) uitgevoerd in naam van de Koning.

Steeds duidelijker wordt dat beleid en handelen of regelgeving niet voldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen. Dit levert het vermoeden van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Niet het gedrag van burgers leidt tot dakloosheid en toenemende schulden, maar beleid en handelen van betrokken uitvoerende instanties en decentrale overheden of een functionaris daarvan.

Als vast komt te staan dat iemand misbruik van procesrecht heeft gemaakt, wordt aangenomen dat diegene kan worden aangesproken voor de volledige proceskosten van zijn wederpartij (dus inclusief diens volledige advocaatkosten). Wees blij dat ik die kosten niet maak! Het moet immers wel maatschappelijk verantwoord blijven.

Ik ben op de hoogte van beleid en handelen van de rechter en wat er in de uitspraak staat. Toch weerhield de regiodirecteur mij van de zondagse dienst (voor de uitbraak van corona bekend werd). Ik heb medewerkers geïnformeerd over mijn niveau dat in 2005 is ingeschaald voor kolonel.
Doordat bij juridische medewerkers soms een tekort aan algemene cognitieve vaardigheden is vast te stellen, levert dit een vermoeden op van misleiding en bedrog (bewust of door nalaten). Dit laat ruimte aan andere minder integere beroepskrachten die de gelegenheid misbruiken.

Waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese Samenwerking (Ontbreekt)

Naar het oordeel van de AIV kan beter gebruik worden gemaakt van beschikbare informatie, bijvoorbeeld door meer terugkoppeling van rechterlijke uitspraken waaruit gebreken blijken, naar politieke fora te organiseren. Terugkoppeling vanuit de rechtspraak naar wetgeving en beleid, zoals reeds verscheidene jaren geleden door de Raad van State bepleit, kan ook worden toegepast bij rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie inzake voor de rechtsstaat belangrijke onderwerpen.

Publicatie 87 AIV, Januari 2014

Doel is de staat waarvan beleid en handelen wordt onderzocht te helpen, beleidsvorming te bevorderen, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en beginselen na te leven. Al kreeg de rechter een stuk onder ogen waaruit samenspanning blijkt en is daarmee sprake van een collectief voorbereidingsdelict, zij (de rechter) liet deze dimensie van de rechtsstaat buiten beschouwing. Dit is reden voor terugkoppeling!

Note: Er hoeft nog geen sprake te zijn van een strafbare voorbereiding. Omdat het delict reeds voltooid is door het maken van de afspraak heeft een latere intrekking van de overeenkomst geen gevolg op de strafbaarheid van de dader.

Een Kwaliteitsaudit in de Wmo kan als aanvullend mechanisme dienen of capaciteit van het huidige instrumentarium bevorderen. Beleid en handelen van het Dienstencentrum levert een vermoeden van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op, maar tevens van misdrijven en een aanslag.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Daar zowel de (voormalige) directeur-bestuurder als de teamleider niet wilden samenwerken en ook de ontwikkeling van het omgevingsbewustzijn – competenties en vaardigheden van burger en beroepskracht – tegenhielden, ontstaat het vermoeden dat beleid en handelen of regelgeving niet voldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen.

Sterker nog: dit levert het vermoeden van schending van de rechten en belangen van de cliënt, maar vormt tevens een bedreiging voor de maatschappij of samenleving.

Directeur-bestuutder en Teamleider wijzen het publiek een “richting” op, op een wijze waardoor ook de overheid, blind als zij is (onprofessioneel), steevast blindelings in de val loopt en ook zij misleid en bedrogen wordt. Er zijn meer ondernemers (zorginstellingen) die op deze wijze de Schatkist plunderen!
En of ik arm of rijk ben, dakloos of gehuisvest, ik blijf mens. De “levensconditie” doet echter wel wat met de mens.

Destructief leiderschap
Insolventie van het Koninkrijk

E.e.a. kan leiden tot insolventie, hetgeen de vertrokken directeur-bestuurder klaarblijkelijk is ontlopen? Dat vermoeden rijst althans! Dit zijn ook (ondernemers)risico’s wanneer je de rol van directeur-bestuurder overneemt: het kon weleens een kat in de zak zijn. De ‘Troonopvolger’ was echter niet van plan dit te onderzoeken. Daarbij deelt Teamleider mij mede, zoals ook de regiodirecteur bekend is, dat ik geen oog moest hebben voor de rechten en belangen van de medewerkster. Doe ik dat wel, dan wordt repressief ingegrepen, volgt sociale uitsluiting en ‘abuse’. Dit is niet de letterlijke tekst uit de berichten, maar doet wel vermoeden dat sprake is van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid). Er zijn meerdere aanwijzingen of kenmerken.

“Controlekwesties of taken niet willen delen”

E.e.a. levert ook het vermoeden op van bedrieglijke bankbreuk. Bedrieglijke bankbreuk is een strafbaar feit waarvan sprake is als een faillissement niet het gevolg is van een tegenslag of een ongelukkige gang van zaken, maar van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden. Voor het voortbestaan en de goede naam van de Stichting (de zuivering) is het van belang dat dit soort zaken aan de rechter wordt voorgelegd. Daarmee komen wij ook tot de ministeriële verantwoordelijkheid als het gaat om de instandhouding van zorg een maatschappelijke dienstverlening: de zorgvrager heeft gevrijwaard te worden van de gevolgen van financiële fraude en mensenhandel.

In Jesaja 10, de verzen 1 en 2, is sprake van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheid, een beleid dat strijdig is met de principes van de rechtsstaat en waardoor (kwetsbare) bevolkingsgroepen van het recht worden beroofd, uitgebuit, ‘geknecht’ of ‘vernederd’, ofwel met een “minderwaardig bestaan” geconfronteerd worden. Sociale uitsluiting, emotionele beschadiging, geestelijk lijden enzovoort zijn de praktijk. Dit verklaart mogelijk waarom zoveel cliënten niet stabiel blijken te zijn, zoals uit het Jaarverslag van de Stichting uit 2016 blijkt.

Dinsdag 7 juli a.s. wacht (opnieuw) een ontruiming. Het delict is al een feit, maar de kosten voor de Stichting lopen op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *