Integriteitsbeoordelingen

Misschien ben ik al veertig jaar een (key-)accountmanager? Bedenk daarbij dat oorlogsvoering een hoger niveau is van bedrijfsvoering, met de nodige stresslevels gerelateerd aan de functie van (onder)officier. Staatkunde is een hoger niveau van bedrijfsvoering en stelt hogere eisen, maar het is niet vanzelfsprekend dat  autoriteiten hieraan (willen) voldoen. Mensen die zichzelf en hun metgezellen voorzien in de behoeften door systematisch mensen te bedriegen over afkomst (affiniteit), vaardigheden, intenties of prestaties zijn van alle tijden en hebben we in gradaties. Ook op statelijk niveau breidt van tijd tot tijd een  zittend heerser zijn of haar macht uit. Uit de zendbrieven en het boek Openbaring blijkt dat ook de zogenaamde  christelijke gemeenschap hier niet noodzakelijk van gevrijwaard blijft of immuun voor is. 

Rotterdam heeft spelregels op het gebied van inkoop en aanbesteding beschreven in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Regels of richtlijnen zijn ook in andere wetten, regels of verdragen te vinden.

Het is voor de Wmo-adviseur van belang over een goede of gedegen kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten de organisatie te beschikken. Aan de hand van de praktijk is vast te stellen dat ook deze tekort is geschoten. Ook hier levert  verwijtbaar gedrag het vermoeden van  plichtsverzuim of een  strafbaar feit

Wordt een zaak voor de rechter gelegd dan kan aan de hand van de praktijk de nieuwe rechtsregel worden afgeleid. De staatsbeoefenaar dient kennis te hebben van het bestaan en de inhoud van de ongeschreven regels van het staatsrecht. Door actieve participatie van medewerkers kan de ‘cliënt’ die tevens dienst doet als (hulp)officier, key-accountmanager en/of inspecteur-generaal zich op de hoogte stellen van  competentie en vaardigheden en andere  kwaliteiten van de medewerkers. Van mensen die hogerop geplaatst zijn wordt grotere verantwoording vereist. 

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop in de gemeente Rotterdam plaatsvindt. Beleid en regelgeving dat niet voldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen is niet effectief, omdat het onhoudbaar kan blijken bij de rechter. De officier van justitie (Openbaar Ministerie) geeft te kennen de kwaliteit ervan niet te kunnen toetsen, daar deze geen bevoegdheid heeft aangaande het maatschappelijk beleid (Wmo en Jeugdzorg). 

Daar ik nu zelf als zaak ben verhandeld en het besluit de verantwoordelijkheid blijft van de gemeente zal de  Wmo-adviseur niet alleen een deugdelijk plan van aanpak moeten maken, maar ook aan de bepalingen in de nota  Inkoop- en Aanbestedingsbeleid moeten voldoen. Derhalve vinden ook  integriteitsbeoordelingen plaats. In diverse gemeenten is vastgesteld dat ook de  politie zich schuldig maakt aan  valsheid in geschrifte of  samenspanning met private-instellingen. Deze administratieve fouten of het verwijtbaar gedrag leidt tot een toename van  normovertredingen, hetgeen het vertrouwen in ‘de’ overheid en de rechtsstaat schaadt. 

De Rotterdammer wil een betrouwbare, flexibele en compacte overheid, met kwalitatief goede dienstverlening. Om dit te bereiken, zet de gemeente onder andere in op transformatie richting een regie-organisatie. Uit kwaliteitsbeleid in de Wmo blijkt dat mensen die op de Wet maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk de regie (moeten gaan) voeren, wel moet de Maatschappelijke Dienstverlening blijven. 

Bepaalde opdrachten mogen alleen gegeven worden door daartoe gemandateerde ambtenaren. Door actieve participatie kan hun cognitief functioneren, competentie een vaardigheid in kaart worden gebracht. Integriteit Integriteit en integer handelen door bestuur en ambtenaren staat hoog in het vaandel binnen de gemeente Rotterdam. Uitgangspunt van het gemeentelijke integriteitsbeleid is dat de inrichting, uitvoering en verantwoordelijkheid ten aanzien van het integriteitsbeleid, bij de clusters ligt. 

Duidelijk wordt dat door de Implementatie van QA en QC (werk)processen, diensten en afwijkingen of fouten in kaart worden gebracht. Ook als de uitkomst,  het resultaat en/of het maatschappelijk effect niet geheel naar wens is, of is zoals de wetgever heeft bedoeld. In gevallen waarbij er concrete aanwijzingen zijn van integriteitsrisico s kan een beroep worden gedaan op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Artikel 5 stelt dat onze Minister binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de  Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in de praktijk (Wet van 28 maart 2013).

Door eerst Zijne Majesteit de Koning op 16 oktober 2015 aan te schrijven is actieve participatie van de Minister of betrokken Ministerie vereist. Zijne Majesteit of de directeur communicatie was van mening het Ministerie van Veiligheid en Justitie (nu Justitie en Veiligheid) en het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn in de (persoonlijke) kwestie te betrekken. Behalve het bevorderen van  maatschappelijke voorwaarden worden ook  rechtsstatelijke aspecten of  dimensies van de rechtsstaat in beschouwing genomen. Door het  Ondersteuningsplan te realiseren komt bijvoorbeeld zicht op  blinde vlekken

Zo DOENDE heeft de burger of dakloze niet alleen inspraak, maar WERKT hij en heeft dus  RECHT op een vol loon en volwaardige deelname. De praktijk binnen het  Gemeentelijk Bedrijf levert ook het vermoeden van  fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van de  Participatiewet. Een medewerkster bij  Ontmoeting belemmert niet alleen de  geestelijke ontwikkeling, maar maakt zich ook schuldig aan  mentale slavernij. De directeur-bestuurder wist in 2016 al dat menig cliënt instabiel was, maar uit de mail van 2 september 2019 blijkt dat hij het ten eerste niet zou begrijpen en ten tweede ook geen moeite deed het te willen begrijpen. Verwijtbaar gedrag levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit. 

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de stad creëert. Hierbij is vanzelfsprekend vereist dat voorkomen wordt dat mensenrechten in een productieketen worden geschonden. 

Naar burgerlijk recht verricht ik arbeid, al wil of wenst de dienstverlener of zorgaanbieder dit te beletten. De kennis die de dakloze bij een eerdere aanbieder heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die hij of zij heeft gekregen door werkzaamheden (actieve participatie) bij een andere organisatie kan gedeeld worden. Van de overheid wordt  eerlijk spel (Fair play) verwacht! Inspecteur-generaal Mr. M.J. (Marc) Kuipers is verantwoordelijk voor de uitvoerende diensten van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aangezien eerdere ervaring oplevert van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid) binnen het Gemeentelijk Bedrijf wordt van hem verwacht dat hij de noodzakelijke spelregels nakomt.