Minachtend verwerpen

“Hele organisaties die gebruik maken van charme om mensen iets aan te smeren en daarbij door de ‘verantwoordelijke ambtenaar’ worden gesubsidieerd, is wel het summum. En NEE: het is niet de kers op de taart!”

Geachte lezer,

DE KWETSBARE POSITIE VAN MENSEN DIE ZIJN AANGEWEZEN OP DE WMO. NIET ALLEEN ONHEUS BENADERD, MAAR OOK VOORTDUREND VERNEDEREND OF SCHOFTERIG BEHANDELT. 

Kwaliteitsbeleid in de Wmo gaat over de rechts- of machtspositie van de overheidsfunctionaris, de burger en de aanbieder. Uit het Jaarverslag van Ontmoeting blijkt dat de directeur-bestuurder niet alleen de organisatie veronachtzaamt, maar ook dat hij niet in de reële behoefte van de cliënt wil voorzien, en deze dus ook geen kansen of een sterkere rechtspositie wil bieden. Sterker nog: van beroepskracht en burger wordt verwacht dat zij doen wat de teamleider hen dwingt te doen. Beide leven in een vorm van ‘ballingschap’, al lijken zij geheel vrij te zijn. 

Cliënten maar ook beroepskrachten worden dus in het heimelijke bedreigd. 

De praktijk levert het vermoeden van ‘vervolging’, ‘verdrukking’ of ‘verstoting’, al wil de leiding het publiek en de verantwoordelijke ambtenaar een andere indruk geven. Vervolging is gecoördineerd geweld tegen en onderdrukking van groepen (of individuen). Dit levert ook het vermoeden van misbruik, uitbuiting, afpersing en vrouwenhandel. Sommige leiders vertonen in ernstige mate grensoverschrijdend gedrag of zorgen ervoor dat ze buiten beeld blijven. 

Toetsen en Borgen is een bekende beleidscyclus die onder normale omstandigheden ca. 5 jaar duurt. Bedenk dat een goede toezichthouder eenzelfde of vergelijkbare functie heeft als een rechter. Ook de officier van justitie heeft dus een motief om dit beleidsplan niet te laten slagen. Er is sprake van (dreigende) schending van een wettelijk voorschrijft, waaronder een dreigend (strafbaar) feit. De veroorzaker of aanstichter pleit zichzelf vrij, door zijn slachtoffer(s) tot zwart schaap te maken. 

Met de constateringen zoals de AIV in 2014 bekend maakt moet de confrontatie met de overheidsfunctionaris en andere sleutelfiguren worden aangegaan om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Dit levert het vermoeden van een ‘strategische bedrijfsovername’ of ‘felle concurrentiestrijd’. Sommige zullen zich persoonlijk aangevallen voelen, hetgeen inherent is aan het Kwaliteitsbeleid in de Wmo of de implementatie van QA en QC, dat noodzakelijk is. 

Ook de Wet Bibob, een (preventief) bestuursrechtelijk instrument, komt hierbij kijken. De bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is niet alleen wenselijk, maar ook een voorwaarde om het Recht op behoorlijk bestuur daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Wanneer rechtsregels ontbreken, of de rechter laat na deze noodzakelijke spelregels te handhaven, dan is de burger afhankelijk van willekeur (de gril van het moment). Ook een voorwaarde als “gelijkelijk beschermd tegen overmatige machtsuitoefening” wordt in deze situaties niet noodzakelijk geborgd of gehandhaafd. 

Destructief leiderschap maakt mensen en organisaties kapot. Maar hoe herken je het? Wat zijn de signalen? Hoe verhinder je slecht leiderschap? Staatkunde is een bijzondere vorm van bedrijfsvoering en de staatsbeoefenaar zal aan strengere gedragsnormen moeten voldoen, wil men überhaupt van kwaliteit van de democratische rechtsstaat kunnen en willen spreken. De roekeloosheid straalt bij sommige van het gezicht af en ook vindt een slecht voorbeeld navolging.
Uit eigen onderzoek blijkt dat ook de Wetgevende macht niet de vereiste competentie en vaardigheden heeft en het beleid en regelgeving niet voldoende afstemt op algemene rechtsbeginselen. Dat de rechter dit staande weet te houden levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit. De officier van justitie schijnt niet bevoegd te zijn hier zijn oordeel over te vormen.

Nu heb ik in mijn leven vaak genoeg kennis gemaakt met mensen die de kantjes ervan afliepen, maar hele organisaties die gebruik maken van charme om mensen iets aan te smeren en daarbij door de ‘verantwoordelijke ambtenaar’ worden gesubsidieerd, is wel het summum. En NEE: het is niet de kers op de taart! 

Uit eerdere interventie in verwaarloosde organisaties blijkt dat de oplossing gevonden kan worden door de bedrijfsleider te vervangen. Een andere stijl van leiderschap kan de organisatie weer nieuw leven inblazen, waardoor deze weer gezond wordt. Werknemers die zich in deze omgeving niet thuis voelen, verlaten doorgaans vanzelf de organisatie. Mogelijk ook zien zij hun eerste dwaling in, en omarmen na een eerste aarzeling of verzet toch deze ontwikkelingen/veranderingen. 

Derhalve wijs ik niet alleen op de Ministeriële verantwoordelijkheid, maar tevens op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedenk daarbij dat uit de publicatie van de AIV uit januari 2014 het vermoeden levert van meineed.
Ik verwacht van de Inspecteur-Generaal bij Justitie en Veiligheid mr. H.C.D. (Henk) Korvinus dat hij zijn beroep niet te schande maakt door slechte uitoefening ervan! 

Van de Wmo-adviseur verwacht ik dat hij alle informatie die ik in de afgelopen 4 à 5 jaar heb verstrekt grondig bestudeerd heeft. Gelet op de zwaarte van de functie die ik de afgelopen jaren, sinds mijn ontslag bij Riwal Hoogwerker B.V. heb vervult, verwacht ik een opgeschoond dossier en een toereikende compensatie. Heb ik schulden, of staat de staat in het krijt bij mij? Ik draag immers de zorg voor de rechtsstaat!

De aanslag gericht tegen de toekomst van de burger gebeurt onder verantwoordelijkheid van mevrouw Coenen, waarvan ik n.a.v. mijn schrijven d.d. 13 mei 2020 ook nooit een reactie heb ontvangen. Is het pronkzucht of een andere persoonlijkheidsstoornis waaraan de concern-directrice lijdt? Het is geen ‘positieve’ persoonskenmerk of deugd voor de maatschappelijke organisatie. 

Dader(s), delict en verantwoordelijke (hoofden) zijn in beeld; er kan dus snel actie worden ondernomen. De Klokkenluidersregeling van Stichting Ontmoeting biedt aanknopingspunten rondom integriteitsbeoordelingen. De vraag is dan ook: welke informatie heeft de heer Schot mogen ontvangen en hoe ziet dat dossier eruit? In het bestuursrecht is sprake van een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels waaraan de overheid geacht wordt zich te houden. Ik verwacht dat de Wmo-adviseur inmiddels de specialist is, al heeft de heer C. B. in 2015 het goede voorbeeld niet gegeven! Ook dit gebrek aan ‘specialisme’ (bewust of door nalaten) is oorzaak van de zeer slechte kwaliteit van dienstverlening, dat parasiterende relaties de ruimte biedt. Ook de rechterlijke macht doet niet genoeg dit voorkomen!
Dit levert het vermoeden van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit waaruit vervolgingen ontstaan (bewust of door nalaten). 

Het is dan ook niet normaal hoe ook de GGD Rotterdam Rijnmond met een groot aantal inwoners om is gegaan. Het is ronduit schofterig! Waar haalt ook de rechter de brutaliteit vandaan? Hoeveel boter heeft de officier van justitie op zijn hoofd, die niet in staat is of niet bereid is?

Hoe bestaat het dat het ondanks duidelijke afspraken en beleidskaders nog zo weinig kwaliteit geboden wordt? Ik heb dan ook schoon genoeg van die jarenlange schijnvertoon en het respectloze en vernederende gedrag van de ‘beroeps’ of ‘specialist’.