Zorgfraude

Misdaden of misdrijven (aanzetten tot)

Gegeven is dat de rechtsstaat een staat is waarin de grondslag van statelijk gezag in het recht wordt gelegd en waarin de uitoefening van dit gezag in al zijn verschijningsvormen onder de heerschappij van het recht wordt geplaatst. Maar is dit ook het geval wanneer het gaat bij de uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet?

De essentiële vraagstuk die in het kader van de relatie tussen de staat en het recht aangaande de samenleving gesteld moet worden is deze:

  • “Is de maatschappelijke dienstverlening een klein, maar kritiek deel van het staatsapparaat, dat dan wordt gebruikt om de regering te verdringen van hun controle over de rest?” Een tweede vraag is:
  • “Breidt een zittende heerser zijn macht uit op een manier die tegen de grondwet of de politieke gebruiken van een land ingaat?” Dit levert het vermoeden van een strafbaar feit als bijvoorbeeld schending van of inbreuk op het legaliteitsbeginsel.

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie maakt bekend dat hij niet bevoegd zou zijn het beleid en handelen te onderzoeken, maar geeft tevens aan geen strafbare feiten te kunnen ontdekken of te zien. Er wordt door de officier van justitie ook geen andere of verdere stappen ondernomen als bijvoorbeeld de terugkoppeling naar politiek fora. Niet alleen kan sprake zijn van verwijtbaar gedrag, ook levert dit het vermoeden van plichtsverzuim of strafbare feiten.

In 2018 wordt mij namens staatssecretaris Van Ark door de afdeling communicatie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat het kabinet middels programmatische afspraken met de gemeente het beleid rondom armoede en schulden beter wil aanpakken. In de media wordt deze problematiek ook wel geduid met ‘Veelkoppig Schuldenmonster’ en dus moet ook de Wmo-adviseur onderzoeken welke normen, principes en regels van toepassing zijn, door de situatie (context) in kaart te brengen. De theorie kan worden benut om te onderzoeken, maar mag nooit als norm worden gehanteerd zoals in vele gevallen het geval is geweest en bij menig dienstverlener ook (nog) niet veranderd (wordt).

Wanneer bekend is dat een lerende organisatie een organisatie is die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren, dan blijkt dat bijvoorbeeld Stichting Ontmoeting niet daadwerkelijk het predicaat “herkent leerbedrijf” verdient. Wel is het waar dat ook dieven en fraudeurs een gilde vormen. Doordat het beleid en handelen tegen de doelstellingen van de wetgever – en dan doel ik op de koning en niet de minister die het uitvoert – levert deze gang van zaken het vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik of fraude.

Het toetsen van ontwikkelingen binnen de Unie, waarvaan het Europees Sociaal Handvest, is cruciaal voor het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat, zoals uit eerdere studies uit de jaren tachtig en negentig is gebleken. Dit heeft de rechter nagelaten en dus is de opmerking “Zorg voor de rechtsstaat kan beter beginnen voordat inbreuk wordt gedaan op fundamentele normen en beginselen van de rechtsstaat” van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in haar publicatie over de rechtsstaat in januari 2014 op haar plaats! Opmerkelijk is dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid mij geen mededelingen verstrekt. De Portefeuillehouder Juridische Zaken en Internationale Zaken deelt mee dat men mij vanuit het ministerie niet kan helpen en ook de minister van rechtsbescherming zwijgt in alle talen. Sterker nog: wanneer situaties ontstaan waarin rechtsstatelijke waarborgen in de knel komen ontstaan doordat bijvoorbeeld de juridische infrastructuur tekort schiet en het bewustzijn van mensenrechten bij de overheidsmedewerker niet voldoende wordt gestimuleerd, dan is het de individuele zorg.

Aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de persoon bevoegdheid beleid en handelen van de staat of een kritiek onderdeel – de maatschappelijke organisatie – daarvan te onderzoeken, te helpen beleidsvorming te verbeteren en vastgestelde normen en beginselen na te leven. Al deze noodzakelijke informatie is verspreidt, maar niemand die de burger op de beleidsmaatregelen, – artikelen en onderzoeksrapporten wijst. De ambtenaar doet voorkomen of hem of haar niets te verwijten valt en alles goed of correct geregeld wordt. De Raad van State komt recent met een advies uit waarin staat dat noodzakelijke spelregels naar de achtergrond zijn geraakt. Uit een ander advies blijkt dat de Raad van State al sinds 2007 beleid en handelen van de staat op rechtsgebieden onderzoekt en versterking van de rechtsstaat wenst. Er is al langere tijd sprake van onvolkomenheden en onrechtmatigheden van algemene, operationele en financiële aard of misbruikt en oneigenlijk gebruik (frauduleus handelen).

Duidelijk is dat informatie wordt achtergehouden, vernietigd of gemanipuleerd. Binnen de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam Rijnmond is sprake van een proces van destructief leiderschap dat bestaat uit overheersing/dominantie, misleiding en dwang. Dit levert het vermoeden van mensenhandel.

Stichting Ontmoeting houdt het publiek voor vastgelopen mensen te ondersteunen om hun leven weer op orde te krijgen, maar is een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de (maatschappelijke) organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. De oorzaak hiervan ligt hoofdzakelijk bij de leiding en in het feit dat de context dit mogelijk maakt. De directeur-bestuurder heeft zich ook sinds 2015 niet goed laten informeren, wil het ook niet begrijpen, hoe hij de cliënt beter van dienst kan zijn. Dit levert het vermoeden van onrechtvaardige verrijking.

De regering wenst de mensenrechten te bevorderen door het bedrijfsleven, maar wanneer de juridische infrastructuur tekortschiet en ook de rechter getuigt van slecht of zelfs ontsporende leiderschap, resulteert dit in het bemoeilijken, frustreren en verhinderen van het recht. Diverse bevolkingsgroepen zijn afhankelijk van willekeur en leden van die bevolking worden van het recht geroofd. Dit levert het vermoeden dat de uitvoerende macht de laatste decennia in toenemende mate berust op kracht, illegaliteit en repressie (Terreur of Schrikbewind). Dergelijke praktijken van enkelen (publieke of private-instellingen) kunnen de reputatie van velen in gevaar brengen en tot onrust bij het publiek leiden. Zij maken immers ook gebruik of misbruik van de macht van de bestaande regering, of bijvoorbeeld een onderdeel als de politie en justitie, om (naar) de macht te grijpen. Dit is tevens bedreigend voor de begeleidster of andere medewerksters die ook geen vertrouwen meer hebben in de rechtsstaat.

Opmerkelijk is dat ambtenaren, ook politie en justitie, dit onvoldoende serieus nemen, evenals de achteruitgang van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het levert hun een verdienmodel ofwel géén windeieren – en toch …. ! Het kabinet wenst ook verdienmodellen te voorkomen en/of terug te dringen? Ook het CAK blijft in gebreke en helpt niet, maar werkt de burger tegen. Dit levert het vermoeden van misbruik van het procesrecht.