Het Openbaar Ministerie

De mens zelf als zaak onder de hamer (mensenhandel)

Wat betekent het dat iemand van 19 jaren gevraagd wordt voor de bijzondere functie van officier? Betekent het dat de algemene cognitieve functies dusdanig ontwikkeld zijn dat men verwacht dat deze jonge man mensen, middelen en processen efficiënt en doeltreffend aanstuurt, met een minimum aan verliezen? Verwacht men een bovengemiddelde prestatie?

De mens zelf als zaak onder de hamer (mensenhandel)
Artikel 116: Rechterlijke macht; benoeming; toezicht.

Ook de rechterlijke macht is geen ‘onbezoldigde’ partij door grove nalatigheid, waarvoor aandacht.

Niet alleen wordt verwacht dat doelstellingen behaald worden, maar dat vastgestelde normen en beginselen of noodzakelijke spelregels worden nageleefd: maatschappelijk verantwoord. Naarmate er sprake is van onvolkomenheden of ongerechtigheden van algemene, operationele en/of financiële aard staan efficiëntie en doltreffendheid onder druk: het maatschappelijk belang is in het geding.

Duidelijk wordt dat een bepaalde maatschappelijke voorwaarden voldaan moet worden wil men van rechtsstatelijkheid van het Koninkrijk of de Lid-staat kunnen spreken en waarborgen. Wanneer waarborgen ontbreken dan ontstaat het vermoeden van mensenrechtenschending in een productieketen. Ook in Jesaja 10 lezen wij van een vorm van ouderenmishandeling doordat het beleid niet voldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen, ook een groep minderjarigen hebben weinig perspectief.

Waarborg voor Europese burgers en fundament voor Europese samenwerking
De Rechtsstaat

Het intern onderzoek dat de Adviesraad Internationaal Vraagstukken in opdracht van het kabinet voor het Rijk in 2013 heeft verricht levert het vermoeden van schending door Lid-staat van omzetting tot richtlijn, waaruit fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid). Opsporing daarvan valt onder de verantwoording van het Openbaar Ministerie.

Naar het oordeel van de AIV kan beter gebruik worden gemaakt van beschikbare informatie, bijvoorbeeld door meer terugkoppeling van rechterlijke uitspraken waaruit gebreken blijken, naar politieke fora te organiseren. Terugkoppeling vanuit de rechtspraak naar wetgeving en beleid, zoals reeds verscheidene jaren geleden door de Raad van State bepleit, kan ook worden toegepast bij rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie inzake voor de rechtsstaat belangrijke onderwerpen. Fora zoals de Raad van de EU en – in het kader van de Raad van Europa – het Comité van Ministers moeten daartoe door de Nederlandse regering worden aangezet. Het EP en de PA van de Raad van Europa kunnen hen daarop aanspreken.

Kwaliteitsbeleid in de Wmo biedt zelfs de dakloze de mogelijkheid de capaciteit van het Openbaar Ministerie te versterken. De reactie van de officier van justitie inzake de ontwikkelingen binnen de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit. Doordat in 2014 publiek is geworden dat de juridische infrastructuur tekortschiet levert dit ook het vermoeden van misbruik van het procesrecht, door een proces van overheersing/dominantie, misleiding en manipulatie (destructief leiderschap).

Bekend is dat het functioneren van de rechtsstaat niet alleen gevolgen heeft voor het functioneren van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, maar ook voor de Economische en Monetaire Unie. In 2021 moeten decentrale overheden aan de rechtmatigheidsverantwooding voldoen. Aangezien met het Meerenberg-arrest uit 1879 al het legaliteitsbeginsel tot uitdrukking komt is dit in feite niet iets nieuws. Ontbreken uitgekiende checks and balances of worden normen en principes genegeerd, dan treden verstoringen op. Deze verstoringen kunnen zelfs een strafbaar feit als Aanslag tegen het Rijk opleveren.

Aangezien de moderne staat een complex organisme is, waarvan u zich moeilijk een voorstelling maakt, zijn dader(s) en delict moeilijk te identificeren. Door QA en QC of een Justice Scoreboard te implementeren komen onvolkomenheden en ongerechtigheden of blinde vlekken in beeld. Door beleid en handelen van de staat te onderzoeken kan de werkloze (onbetaalde arbeidskracht) helpen beleidsvorming te verbeteren, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en principes na te leven. De Maatschappelijke Organisatie Rotterdam is een klein doch kritiek onderdeel van de rechtsstaat en een gebrekkig functioneren kan ook gevolgen hebben voor het functioneren van de EU als rechtsgemeenschap.

Nu gebeurt het dat de officier van justitie bij het Openbaar Ministerie mij kenbaar maakt dat hij of zij geen bevoegdheid heeft aangaande de maatschappelijke dienstverlening of beleid dat de maatschappelijke organisatie Rotterdam voert. Daarnaast ziet de officier van justitie geen reden om de tekorten in het functioneren van de rechtsstaat te melden. Mogelijk is sprake van verwijtbaar gedrag, hetgeen het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit oplevert. De officier van justitie maakt in de brief ook niet bekend, waar ik met deze tekorten in het functioneren van de rechtsstaat terecht kan.

Hier bestaat een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift en/of (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie.

Bekend is dat de checks and balances in de staatsinrichting niet gezien moeten worden als obstakels voor daadkrachtig bestuur, maar als de essentie van een democratische rechtsstaat. Dit is in hoge mate een kwestie van bestuurlijke en juridische cultuur en de bereidheid van gezagsdragers hiervan voortdurend rekenschap te geven.

Duidelijk wordt waarom maatschappelijke voorwaarden ontbreken en het maatschappelijk belang in het geding is. Ook door het doen en laten van de rechter en/of de (hulp)officier van justitie ontbreekt effectieve rechtsbescherming waardoor de rechten en belangen van burgers worden bemoeilijkt, gefrustreerd of zelfs verhinderd. Dit gegeven laat ook zien dat inbreuk wordt gedaan op fundamentele normen en beginselen van de rechtsstaat, waarvan het gelijkwaardigheidsbeginsel. Niet alleen is dit beginsel van belang voor de burger, maar ook fundament van internationale samenwerking. Schending van het gelijkwaardigheisbeginsel heeft gevolgen voor het (goed) functioneren van de EU als rechtsgemeenschap.

Wat vervolgens ‘vreemd’ is, is dat de werkloze geen vol loon ontvangt, maar wordt uitgebuit en verstoten van het recht. Heeft de rechter of (hulp)officier van justitie wel respect voor mensenrechten en de rechtsstaat? Het moet voor autoriteiten vanzelfsprekend zijn dat zij handelen in de geest van de rechtsstaat. Deze cultuur moet burgers inspireren om de rechtsstaat te bewaken. Doordat rechtsgangen, klachtprocedures en andere vormen van toezicht voortdurend of aanhoudens niet voldoende zijn gebleken levert dit het vermoeden op van een gebrek aan competentie en vaardigheden of van onwil.

Naast de staatsrechtelijke aspecten van de rechtsstaat zijn er maatschappelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het daadwerkelijk functioneren van een staat als rechtsstaat. Respect voor deze standaarden is echter niet vanzelfsprekend, zoals ook uit een intern onderzoek bij een dienstverlener is gebleken. Dat respect moet derhalve niet alleen onderdeel zijn van de politieke cultuur van een land maar ook onderdeel van het beleid dat de dienstverlener voert. Ondanks de sommatie als een Kwaliteitsbeleid in de Wmo met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, heeft een dienstverlener, of de directeur-bestuurder met een kleine kern, aangegeven niet aan de bevordering van deze standaarden te willen werken. Dit levert het vermoeden van misbruik van de voorziening, ook staat de integriteit ter discussie. Daarnaast is ook de reputatie van vele (ex-)cliënten in het geding en wordt het vermoeden van  fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid) a.h.w. bevestigd.

Ook de rechterlijke macht is geen ‘onbezoldigde’ partij door grove nalatigheid, waarvoor aandacht.

Hoogachtend, de ‘Inspecteur Generaal’