Categorieën
(i)mvo

Handel in de mens

“verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden”

2 Petrus 2 vs. 2

Beste lezer,

Petrus, een volgeling van Jezus, waarschuwde in zijn tweede brief voor handel in de mens zelf. Daarbij gaat het veelal om geldkwesties.

In feite spreekt hij van een “verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen.” 

Toen ik in 2017 op zoek moest naar ‘Ondersteuning’, daar ik op straat stond, trof ik bij een Dienstencentrum een medewerkster die mij, de ‘hulpvrager’ vroeg of ‘wij’ langer mee zouden moeten werken aan een ‘corruptie organisatie’.
Kortom er is sprake van een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord is geraakt.

Directie- en bestuur weet zogezegd van niets, maar houdt zich ook van den domme. ‘Smoesjes’.

Rechters worden onderzocht op verhaalanalyse en/of  literaire analyse maar zijn zich niet of onvoldoende bewust (omgevingsbewustzijn) van wat er zich van boven tot beneden binnen die organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) afspeelt (of willen ook de moeite niet nemen.

N.a.v. een motie uit december 2012, waaruit blijkt dat een maatschappelijke discussie ook in de Staten-Generaal is doorgedrongen, waarbij opgemerkt dat “waarheidsvinding niet plaatsvindt zoals de wet dit vereist” stelt het kabinet in april 2013 een onderzoek in.
Uit het Onderzoek naar het functioneren van de (overkoepelende) organisatie blijkt ‘De constatering in de adviesaanvraag dat een mechanisme ontbreekt dat in een vroegtijdig stadium en structureel aandacht besteedt aan de staat van de rechtsstaat in de lidstaten.’

De werkwijze is doorgaans, nadat de organisatie in beeld is gebracht, worden ook de managers onderzocht en zo nodig vervangen. Daarna volgt een financieel herstelplan.
Kwaliteitsbeleid in de Wmo maakt het dus mogelijk dat onderzoek naar managers uit te voeren, waarbij ‘we’ ook stoten op een overheid of een medewerker daarvan die haar of zijn bevoegdheid gebruikt op een manier dat deze onrechtmatig wordt. Dit levert doorgaans een aanslag, gericht tegen de toekomst van de mens of mensen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Ook GGD Rotterdam Rijnmond, of een medewerker daarvan, misbruikt de machtspositie. Het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst, wordt geduid met corruptie.
Uit een rechtsgang blijkt dat Mozaïk de begunstigde zou worden. Kwaliteitsbeleid in de Wmo heeft tevens als functie, een Integriteitsbeoordeling bij subsidieverstrekking.

Hiermee wordt duidelijk dat de maatschappelijke problematiek, waarvan Jeugdzorg, een geheel andere aanpak benodigd.

Groet, de Editor