Inspecteur-generaal

Inspecteur-generaal Mr. M.J. (Marc) Kuipers is verantwoordelijk voor de uitvoerende diensten van het ministerie. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen taken overnemen en voor terugkoppeling zorgen naar bijvoorbeeld politiek fora.

Uit het Europees Sociaal Handvest (herzien, geldig sinds 1 juli 2006 en aanvankelijk werkend of effectief sinds 26 februari 1962) blijken niet alleen rechten maar ook plichten van de overheid. In artikel 20 Grondwet zijn bijvoorbeeld de bevoegdheden van de overheid vastgelegd. 

Uit een intern onderzoek kan aan de hand van de praktijk blijken dat de rechter zich schuldig maakt aan verwijtbaar gedrag. Dit levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit op. Dit kan gevolgen hebben voor het nationaal recht (gelijkwaardigheidsbeginsel) maar ook voor internationale samenwerking. De Raad van State heeft recent naar buiten gebracht dat noodzakelijke spelregels naar de achtergrond zijn gedrongen, maar ook dat er verschillende opvattingen over zijn ontstaan.
Dit levert het vermoeden op dat niet het gedrag van vele burgers de praktijk vestigt, maar het handelen van betrokken overheidsorganen met als achtergrond hun rechtsovertuiging. Hierdoor wordt de ‘nieuwe’ rechtstegel gevormd.

Het staat aan de staat om de gevolgen van de aan de burger ontstane of toegebrachte schade (waarvan smaad of reputatieschade) weg te nemen. Behalve dat hier een taak ligt voor de decentrale overheid is er ook een maatschappelijke opdracht waarvoor de publieke en/of private ondernemer overheidssteun ontvangt.

Het Europees Sociaal Handvest omvat richtlijnen voor  huisvesting,  gezondheid,  onderwijs, arbeid (een sociaal en economisch beleid dat volledige werkgelegenheid nastreeft), sociale bescherming,  personenverkeer en  niet-discriminatie. Uit een intern onderzoek waarin ook de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam werd betrokken blijkt dat de nationale en/of decentrale overheid in gebreke is gebleven of anderszins tekortschiet aangaande het omzetten van deze richtlijnen.

Zo verwachten Elisa (beroepskracht) en Lambert (burger en (deels) van het recht berooft) het bouwen van huizen naar de behoeften van gezinnen. Met haar kinderen hebben wij recht op vrije partnerkeuze en gezinshuisvesting, al denkt haar werkgever dit recht te kunnen bemoeilijken, frustreren of zelfs te hinderen. Al in 2019 levert dit een vermoeden op van een aanslag gericht op de toekomst van de medewerkster, dat over de rug van de cliënt wordt gespeeld. Al in 2017 waren er vermoedens en in 2018 werd een vermoeden van fraude, misleiding en bedrog, gegrond.

Niet alleen deze gebeurtenis maar reconstructies uit de afgelopen 16 jaar leveren het vermoeden op van  ongerechtvaardigde verrijking waardoor  bedrieglijke bankbreuk. Burgers worden met onevenredig nadelige gevolgen geconfronteerd doordat ook ministers (wetgevende) macht relevante beginselen niet (voldoende) naleven en daarbij schiet ook de decentrale overheid tekort. De Maatschappelijke Organisatie Rotterdam schiet in haar geheel tekort, in een groot aantal gevallen waardoor individuen maar ook gezinnen in diskrediet worden gebracht. Wmo-adviseurs die ook een eigen zaak hebben hebben hier mogelijk een hand in.

Soms speelt iemand met een islamitische achtergrond hierin een sleutelrol, maar het kan ook zijn dat iemand met een  christelijke achtergrond de collega niet goed ondersteunt. De praktijken van enkelen kunnen dan de reputatie van andere schaden, evenals diens toekomst. Dit levert het vermoeden van een misdrijf of misdaad op en ligt ook ten grondslag aan Tirannie in de Jeugdzorg.
Doordat waarheidsvinding in een groot aantal gevallen niet plaatsvindt zoals de wet vereist, en dit kan ook een taalbarrière zijn, wordt de burger of cliënt doorgaans ook  onheus bejegend, met alle  groepsgedrag en groepsprocessen van dien. Dit levert het vermoeden van georganiseerde criminaliteit (ook al is dit niet zo bedoeld). Wil een teamleider en/of een directeur-bestuurder niet horen naar wat de burger of cliënt te zeggen heeft dan is ook de  democratie zelf in gevaar. Sterker nog: dit levert het vermoeden van een aanslag tegen het Rijk op. In elk geval maakt dit gegeven duidelijk dat sprake is van illegale praktijken doordat inbreuk wordt gedaan op het legaliteitsbeginsel.

Vervult de rechter ook zijn of haar taak niet naar behoren dan levert dit een nog groter of ernstiger gebrek aan rechtsstaat. 

Dit gegeven laat ook zien dat de gemeente Rotterdam niet aan de  rechtmatigheidsverantwoording kan gaan voldoen, wanneer ook de Wmo-adviseur nagelaten heeft een kwaliteitsbeleid op te stellen en kwaliteitsdoelstellingen te formuleren. Uit een intern onderzoek blijkt niet alleen verwijtbaar gedrag, maar ook plichtsverzuim. Dit levert het vermoeden van  samenspanning of een ander  strafbaar feit op. 
Ook de werkzaamheden die onder verantwoording van de Inspecteur-Generaal Justitie en de Inspecteur-Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallen moeten tegen het licht gehouden worden. Zo blijkt dat  klachtenprocedures en andere vormen van toezicht  tekort schieten of  falen doordat van relevante dimensies van de rechtsstaat buiten beschouwing zijn gebleven. Sommige zijn niet in staat en andere om persoonlijke belangen niet bereid. Dit kan aan het onderwijs liggen maar ook heeft een intern kwaliteitsaudit opgeleverd dat er sprake is van een vorm van vrouwenhandel.

Het is ook bij de burgemeester bekend dat sprake is van ondermijnende praktijken. De problemen waartoe deze activiteiten hebben geleid moeten worden opgelost en door nieuwe ontwikkelingen moeten mensenrechtenschending in de productieketen zoveel mogelijk worden voorkomen. De Wmo-adviseur zal behalve dat hij de burger op zijn of haar plichten wijst ook moeten arbeiden aan een beleid dat aansluit op  algemene rechtsbeginselen. De gemeente moet de zodanige voorwaarden scheppen op basis waarvan ook het recht op behoorlijk bestuur daadwerkelijk wordt verwezenlijkt en is daarbij afhankelijk van de bereidheid en professionaliteit (of gebrek daaraan) van de Wmo-adviseur. 

Bedenk dat ook Het CAK met de vinger naar de gemeente wijst of ‘afschuift’, terwijl ook zij ondertussen zelf in gebreke blijft en zelfs misbruik maakt van procesrecht. Deze uitvoerende instantie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat zelf na het beleid in voldoende mete af te stemmen op algemene rechtsbeginselen. Hier profiteren Zorgverzekeraars mogelijk van en ook de afdeling Werk & Inkomen spant mogelijk samen met de Verzekeraar(s). Daarbij hebben ook Asscher en Klijnsma mogelijk Grondwet en bestuur ondermijnd waardoor ook de uitvoerende instantie UWV van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechten en belangen van burgers (werklozen) hebben geschonden door ondermijning van doelen, taken, middelen, alsmede de effectiviteit en/of motivatie, het welbevinden of werk-/cliënttevredenheid.

Dit alles veroorzaakt stress en het probleem is niet opgelost met door te verwijzen naar de psychiater. Ook dit is een verdienmodel. De GGZ had ook zelf aan de hand van een deugdelijk onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting van werklozen en andere bijstandsgerechtigden zicht op de onderliggende of fundamentele problematiek kunnen verkrijgen. Is dit niet ook een taak vooInspecteur- Generaal bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Dit levert behalve het vermoeden van misleiding en bedrog ook treitergedrag op, waardoor (nodeloos, herhaald en voortdurend) psychisch lijden, maar ook is sprake van dwang.

Stond ook het UWV onder druk of hebben de verantwoordelijken de medewerkers onder druk gezet, zoals ook bij het Juridisch Loket het geval was/is? De Juridische Infrastructuur schoot immers tekort, maar de oorzaak daarvan kan ook aan wanbeleid of wanbestuur liggen.

Al met al worden verantwoordelijken vrijgepleit en vindt men in de (kwetsbare) burger een zondebok?! Het is een misdaad of misdrijf.

Dit zal dan ook moeten veranderen; Elisa en Lambert verwachten dat de zodanige voorwaarden worden gecreëerd. Vanzelfsprekend gaat het om veel meer inwoners (Europese burgers). Wij verwachten dat u dit meeneemt in het advies, ook richting de ondernemer. Uit de OESO-richtlijnen blijkt dat het kabinet of het Rijk ondernemers zal controleren.