Over ons

LESZW betreft Sociale Zekerheid & Welzijn maar raakt ook de Rechtspraak. Doordat decentrale overheden tekortschiet bij het omzetten van richtlijnen of regels toepassen op een wijze die strijdig is met de principes van de rechtsstaat is het de taak van de professional de burger te helpen in zulke gevallen de overheid of overheidsmacht te corrigeren op haar beleid en handelen, of haar gedraging (misdraging).

De aanbieder kan worden geconfronteerd met een veelheid aan parameters op juridisch, sociaal en reglementair vlak, hierbij spelen ook een groot aantal beginselen een rol.

Mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning of geconfronteerd worden met ‘bemoeizorg’ lopen het gevaar met een uitvoerende macht te worden geconfronteerd die berust op illegaliteit, kracht en repressie. Binnen de (productie-)keten van Jeugdzorg is in 2013 zelfs tirannie vastgesteld.

Leerstof (Theorie):

Veel studenten slaan hun boek open en beginnen te lezen zonder zich eerst af te vragen wat ze eigenlijk met de studiestof aanmoeten. Het is verstandig je eerst op je boek of tekst te oriënteren voordat je met lezen begint. Op basis van je oriëntatie krijg je een beeld van het onderwerp, inzicht in de hoofd- en bijzaken en de moeilijkheidsgraad en kun je bepalen hoe je de tekst wilt bestuderen.

Hetzelfde komt dus ter sprake in de praktijk wanneer je voor bijvoorbeeld € 219,– per week aandacht besteed aan de burger. Hoe help je deze verder? Als gezaghebbende professionele expert beoordeel jij de situatie op haar merites, tenzij je zelf misleidt bent. Kijk jezelf wel in de goede richting of stuur je je cliënt met een kluitje in het riet?

Ervaren (Praktijk) :

Een definitie voor de competentie leervermogen is de mate waarin je in staat bent nieuwe informatie op te nemen en deze ook in de dagelijkse praktijk toepassen. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt en ‘conflicten’ te hanteren.

Bedenk dat elke casus nieuwe leerstof bevat en dat ook een ‘zaak’ een ‘persoonlijk dossier’ is. Het gaat immers om de mens zelf, niet om de zaak. Behandel de mens dan ook met zorg! Bedenk dat er door de fouten die de overheid maakt sprake kan zijn van een vorm van (ouderen)mishandeling. Bega niet zelf die ‘fout’! Verwijtbaar gedrag kan het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit opleveren.

Sociaal :

De moderne sociaal professional heeft te maken met een aantal spelregels om het samenspel soepel te laten verlopen. Vraag je werkgever naar de parameters op juridisch, sociaal en reglementair vlak wanneer je deze niet (langer) vertrouwt. Bedenk dat de nationale overheid niet noodzakelijk tijdig, geheel en correct handelt of voorziet.

Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. En bedenk daarbij: “Al gaat je werkgever zondags trouw naar de dienst, het is geen garantie; blijf kritisch (waakzaam)!”

Zekerheid :

Zekerheid of ‘garanderen’ is een kwestie van Toetsen en Borgen ofwel een continue proces. In NEN-EN ISO 9000:2005 wordt de (kwaliteits)audit als volgt gedefinieerd:

Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan. Achter de woorden van deze ene zin gaat een wereld schuil.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitsaudit

Welzijn :

Welzijn verwijst naar een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid. In de economie wordt vooral gesproken over dat aspect van welzijn dat wordt aangeduid door het woord ‘welvaart’. Dit is de mate waarin de bevolking zich in zijn behoeften bevredigd acht.

Het is niet alleen gebaseerd op gevoelens, maar ook gemaatstaaft aan feiten. Bedenk dat een pasgeborene een andere basisbehoefte heeft dan iemand wiens leven (bijna) voltooid is. Ook dit laatste beslis je niet zelf.