Visie, missie, werkwijze

‘Training on the Job’ of Roeien met de Riemen die je hebt!

Wanneer u loyaal bent aan het bedrijf of de organisatie, stemt u uw eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Op deze pagina een uitleg n.a.v. een situatie die in 2013 is ontstaan, dat staatsgevaarlijk is en de weg die ons er (mogelijk) uit helpt of brengt.

Uit Advies 87 van de AIV blijkt een op redelijke gronden bestaand vermoeden van een bedrijfsmatige constructie waardoor een aanslag of een misdrijf.

Daar rechtsgangen, klachtprocedures en andere vormen van toezicht zijn niet voldoende blijken bestaat een situatie van rechteloosheid. Een cultuur van werken bij overheidsinstanties en functionarissen die in de rechtsstaat een sleutelrol vervullen schetst niet alleen de bedrijfsmatige constructie, maar tevens een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van bestuurlijke nalatigheid. Er is (dreigend) gevaar van de verdringen van de regering – lees: grondwettelijke regeringsvorm – van hun controle over de rest, door de  infiltratie van een klein, maar kritiek deel van het staatsapparaat. Bij ondernomen wordt niet gedoeld op een vorm van voorbedachte rade. Het is een staatsmisdrijf.

Uit het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten van december 2013 blijkt hoe Nederland voornemens is de eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven te bevorderen. Het kabinet kondigt aan de bedrijven daar ook op aan te spreken. Met het Kwaliteitsbeleid in de Wmo wordt duidelijk hoe het ‘kritieke deel van het staatsapparaat’ doorgelicht kan worden. Hier liggen kansen, maar ook is sprake van bedreigingen. Voor ‘kandidaten’ ligt hier ook de kans om het maximale resultaat op zijn of haar assessment te behalen. Bedenk dat loopbaan soms net oorlogvoering is. Vanwege het gegeven dat situaties ontstaan waarin rechtsstatelijke waarborgen in de knel komen lopen ‘medewerkers’ kans dat zij het veld moeten ruimen. Versterking van rechtsstatelijkheid hangt dus ook af van alertheid, respect voor rechterlijke onafhankelijkheid en constitutioneel besef. Politici en leidinggevende personen, zoals hoge rechters en politiechefs, moeten het goede voorbeeld geven. De afgelopen dertig à veertig jaar is meermaals gebleken dat dit niet vanzelfsprekend is.

Mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning lopen de kans of het gevaar met tal van verwaarloosde organisaties te maken te krijgen. Bestuurlijke nalatigheid of het ontbreken van actief – lees: constructief – leiderschap heeft gevolgen die vergelijkbaar zijn met verwaarlozend ouderschap. In de situatie waar bedrijfsadviseurs en advocaten met regelmaat misbruik maken van wet en recht en/of omstandigheden bestaat ook het gevaar dat de ‘nieuwe sociale medewerkester’ wordt aangeleerd ‘criminele activiteiten’ te begaan, die strikt juridisch gezien correct zijn, maar getuigen van beleid of handelen die onvoldoende aansluiten op algemene rechtsbeginselen. Beleid of regelgeving dat onvoldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen is niet effectief, omdat het onhoudbaar kan blijken bij de rechter.     Duidelijk is dat mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning geconfronteerd kunnen worden met een bedrijfsmatige constructie waardoor een (bestuurlijk) proces van destructief leiderschap dat bestaat uit overheersing/dominantie, manipulatie en dwang. Burgers gaan dan gebukt onder rechteloosheid en bestuurlijke nalatigheid, maar ook aan een gebrek aan goed opgeleide coaches of mentoren. Ook de begeleidster die onvoldoende of niet bekend is met relevante juridische, sociale en reglementaire parameters oefent bedrijfsmatig haar beroep of functie slecht uit en maakt deze te schande. Binnen de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam, maar ook bij andere decentrale overheden, is sprake van (dreigend) gevaar van mensenhandel.[1] Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Dit is meestal geen mensensmokkel, dat wél op verzoek van de gesmokkelden gebeurt.      Inspecteur-generaal SZW Mr. M.J. (Marc) Kuipers is verantwoordelijk voor de uitvoerende diensten van het ministerie. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve dat de Inspectie SZW belast is met toezicht- en opsporingstaken signaleert de Inspectie SZW risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meldt deze aan bewindslieden en beleidsmakers.  Het opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid) gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Mensen die zijn aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning en geconfronteerd worden met de figuur van ‘mensenhandel[2] of ‘vrouwenhandel‘ verkeren niet alleen in gevaar, maar hebben ook kansen. Uit Kwaliteitsbeleid in de Wmo blijkt uw missie, niet alleen als burger maar ook als rechtspersoon en ondernemer. ‘Uw onderneming’, de Nederlandse staat of uw gemeente, heeft een missie. U stelt een aantal onderzoeksvragen in, voor uzelf, die u beantwoord. Uit dit Kwaliteitsproject of -plan blijkt dat sprake is van (her)oriënteren van het (gemeentelijk) bedrijf. Een bedrijf (her)oriënteren blijkt moeilijker dan gedacht. Soms is de verleiding groot om snel te grijpen naar hippe concepten. Hierdoor mist u vaak een solide basis om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kan leiden. Met een overaanbod van advies en informatie dreigt u in het ongewisse te blijven over de meest geschikte manier om effectief en efficiënt een strategie te bepalen en uit te voeren.

Burgers bepalen of de kwaliteit van dienstverlening wel of niet goed is. Dit biedt kansen voor ‘de’ bedrijfsmentor, zeker wanneer u al bekend bent met QA/QC en Risicoinventarisatie en Evaluatie. U bent een kat in het nauw? Mooi! U ontwikkelt uw talenten! Carrièretijger biedt u de informatie en inspiratie die u nodig heeft om de eigen loopbaan te sturen, maar ook helpt het uw onderneming de juiste koers te gaan varen: Kwaliteitsbeleid in de Wmo.