“Sociale Zekerheid”

Jeugd & Familierecht  –  Waardigheid van de Koning

In mijn schrijven aan de Raad van State en beide Griffiers der Staten-Generaal van 9 juli 2020 het volgende:

Geachte en getrouwe lezer,

Inleiding: We zien in de jaren tachtig dat Justitie de sociale zekerheid aan het ondermijnen of uithollen is. De Verzorgingsstaat dreigt ‘liefdeloos’ te worden (minder solidair) door toename van onrecht. Dit maakt dat de rechtsstaat corrupt is. De huidige crisis rondom Corona legt de maatschappij-ontwrichtende schade bloot.

Al laat burgemeester A. Aboutaleb mij in 2017 weten dat aan ondermijnende praktijken geen behoefte is, toch komt een hulpofficier van justitie met een mandaat van de burgemeester. Dit wordt mij 7 juli 2020 te kennen gegeven wanneer ik het huis uit moet.

Het kabinet weet van ‘falende instituten’. Mr. F. (Frits) Korthals Haltes is hiervan in 2013/2014 ook van op de hoogte. In 2019 stelt P.H. (Pieter) Omtzigt dat bewustzijn in Nederland dat instituties ernstig kunnen falen veel te weinig ontwikkeld is. “Er kwam veel te weinig verweer: uit de Belastingdienst zelf, uit de Kamer, uit andere instellingen, uit de media. En die ouders waren finaal de klos.” Dit laatste lees ik in een artikel in de Telegraaf ‘Enorme deuk in vertrouwen burgers in overheid na toeslagenaffaire’ uit december 2019 n.a.v. een podcast met Wierd Duk. 

Er wordt al 10 jaar verweer aangevoerd, maar klokkenluiders werden min of meer in de ban gedaan. Het verzet groeit, maar ook een Hulpofficier van Justitie komt met een mandaat van de burgemeester.
Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding) in het kabinet-Balkenende IV.

Ondanks de voornemens en Wmo-2007 zien wij een toename van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid) en stijgt het aantal daklozen. Niet alleen stijgt het aantal daklozen, maar ook neemt vrouwenhandel, mensenhandel en kinderhandel toe.
Ik noem de figuur van ‘vrouwenhandel’ om de praktijk van bestuur en directie te duiden. Ambtenaren staan ook onder druk; ook komt er te weinig verweer uit de zogenaamde christelijke instellingen.

Dit gegeven levert het vermoeden van Aanslag tegen het Rijk. Met  ondernomen wordt niet gedoeld op een vorm van  voorbedachte rade. Ook de Politie ‘beschermt’ de verantwoordelijke autoriteiten en spant met deze corrupte instellingen samen. Dit levert het vermoeden van staatsmisdrijven op of schrikbewind.

Geldkwesties

De 24e druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (1956): ‘Het gedwee maken of demoraliseren van een regering of bevolking door daden van terreur’. Waarbij ‘terreur’ volgens hetzelfde handwoordenboek gelijkstaat aan ‘schrikbewind’. De uitvoerende macht berust op kracht, illegaliteit en repressie, maar wordt daarbij dus (aan)gestuurd door of vanuit de rechterlijke macht. Het betreft vaak “geldkwesties” met als gevolg dat de mens zelf als zaak verhandeld wordt.

Dit gegeven levert het vermoeden op dat de machten niet gescheiden zijn of worden. Volgens het Meerenberg-arrest (1879) is de scheiding van de wetgevende en uitvoerende macht de taak van de onafhankelijke rechterlijke macht en tevens wordt de relatie met het legaliteitsbeginsel gelegd. Al met al levert de praktijk het vermoeden op dat Nederland een gebrek heeft aan competente rechters en derhalve kan zij zich geen rechtsstaat meer noemen.

Al verzocht ook de Raad van State jarenlang om meer terugkoppeling van rechterlijke uitspraken waaruit gebreken blijken naar politiek fora, er kwam verzet vanuit het kabinet. Nadat ik 16 oktober 2015 Zijne Majesteit de Koning schreef met betrekking tot de verwaarloosde staat, stuitte ik op verzet vanuit Justitie (Juridische Zaken en Internationale Zaken). Dit levert het vermoeden op als dat de nationale veiligheid in geding is.
Dit gegeven levert ook het vermoeden dat ook de politie of ‘monopolie van gerechtvaardigde gewelduitoefening’ onwettig of illegaal wordt ingezet.

Dakloos?
“Men zou kunnen stellen dat de rechterlijke macht zich tegen de burger heeft gekeerd, i.p.v. haar te bescherming.”

Dit levert het vermoeden op dat ook de democratie niet beschermd wordt, dat tevens de taak van de rechter zou moeten zijn. Nederland vormt hiermee ook een bedreiging voor de internationale samenleving en het functioneren van de Europese Unie.

Wanneer het gaat om de relatie tussen de staat en de samenleving en wij kijken naar de rol van het ministerie van Justitie en Veiligheid hierin dan levert dit het vermoeden op van een ambtsmisdrijf, mensensmokkel, misdrijven tegen de menselijkheid, enzovoort. Ook moet worden bedacht dat dit gevolgen heeft voor de Economische en Monetaire Unie.

In het wetboek wordt het delict (Aanslag tegen het Rijk) omschreven als “de aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden”. Alles in perspectief gebracht levert dit het vermoeden op dat we op een historisch moment zijn beland en dat rampspoed nabij is. We moeten ons afvragen of wij op deze verderfelijke weg willen blijven. Bekend is waar deze processen – lees: werkzaamheden die (overheids)medewerkers uitvoeren – op uit zullen draaien.

Wanneer ik naar “daklozenopvang” kijk, dan zie ik dat christenen niet de mens maar een “zaak” – lees: business – beschermen. De burgemeester heeft een islamitische achtergrond en begaat klaarblijkelijk eenzelfde ‘fout’. Kijken wij naar “arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding” en Jan Paternotte (D66) stelt vast dat meer Syriërs aan een baan geholpen worden, dan vraag ik mij af of hier sprake is van een “duivels dilemma” of van een “duivels plan” (bewust of door nalaten). 

“Huiselijk Geweld”

In 2018 vroeg ik de Dienstverlener ook naar het “Arbeidsmarktbeleid”, aangezien we afglijden naar “ouderenmishandeling” en “vrouwenhandel” binnen de productieketen van ‘Zorg’. De vraag is ook of  huiselijk geweld gevolg is van staatsterreur. De Jonker en Verweij maakt bekend dat er in Rotterdam sprake is van een verkeerde aanpak. Het Nederlandse Advocaten Comité (Familie & Jeugdrecht) spreekt van een ‘Fundamenteler verschil in Visie’. Het ontbreekt aan “waarheidsvinding”, maar waar draait het om? Draait het om het kind, het geld, de mens (als geheel)? Kinderen worden in toenemende mate gescheiden van één of beide ouders.

Is het niet zo dat de rechterlijke macht of juridisch gezag mensen tegen elkaar opzet, tegen elkaar uitspeelt, en daar geld aan verdient? Ik moet dan denken aan ‘Leer van Bileam’ die het volk van Israël deed hoereren of overspelen (verdeeldheid zaaien). Zijn naam is een samenstelling en betekent deels “beschermheer” en deels “verwoester”. Volgens overlevering had hij kennis van Gods plan, maar instrueerde hij andere een Duivels plan uit te voeren. Kortom: hij wist goed te doen, maar verkoos het kwade (omwille van het geld).

Dit levert het vermoeden op dat een zittend heerser niet integer (meer) handelt! Dader(s) en delict(en) laten zich moeilijk identificeren, maar duidelijk is dat sprake is van  georganiseerde criminaliteit of  misdaad. Zijne Majesteit de Koning zit dus met een intern probleem dat serieus genomen moet worden! 

Hoogachtend, De Editor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *