Ondermijning

Hoe de onderwereld bezit maakt van NGO’s, waarbij de Wmo-adviseur de subsidie toekent

Wanneer de nationale overheid richtlijnen niet tijdig, niet geheel of niet correct omzet in nationale regelgeving en de decentrale overheid wordt daarmee geconfronteerd, dan heeft zij de wet buiten toepassing te laten en dient zij zelf de bepalingen van de richtlijn te volgen. Uit intern onderzoek blijkt dat uitvoerende instanties van de ministeries dit onvoldoende of niet (meer) doen, waardoor een toename van aantasting effectieve rechtsbescherming, hetgeen een gevaar of bedreiging is voor de mens, maar ook voor de organisatie (Het Koninkrijk).

Zo maakt de directeur-bestuurder van Stichting Ontmoeting bekend de kantjes ervan af te lopen, hij heeft immers zijn ‘hulpjes’ die hem ook vrij pleiten, wanneer het noodzakelijk is. Dit is ook bedreigend voor de medewerkster die maatschappelijk een kwetsbare positie heeft, door aantasting van effectieve rechtsbescherming van het gezin/huishouden. In plaats van de ouders te ondersteunen zijn er kapers op de kust die gebruik maken van hun charme om mensen iets aan te smeren, die voorziet in de behoeften door systematisch mensen te bedriegen over haar of zijn afkomst (affiniteit), vaardigheden, intenties of prestaties.

Burgers staan in de uitwerpselen doordat mensen die boven hem staan hun uitwerpselen naar beneden werpen, soms vlak voor einde werktijd. Ook de arbeider moet overuren maken of staat zonder pardon op straat. Al gaf het UWV werkbedrijf wel terugkoppeling of voorzag in een risico inventarisatie, ook Asscher en Klijnsma negeerden het gelijkwaardigheidsbeginsel en dus heeft Kabinet Rutte II nagalaten dit nadeel door middel van nadeelcompensatie te compenseren of een tegemoetkoming in planschade tot stand te brengen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het Dienstencentrum Ontmoeting vanuit de gemeete Rotterdam niet goed wordt geïnformeerd of dat een andere ketenpartner als Het CAK of Schulink relevante spelregels, waaraan de overheid geacht wordt zich te houden, negeert. Dit leidt tot misleiding en bedrog (bewust of door nalaten) waardoor mensenrechtenschending in een productieketen.

Het proces van destructief leiderschap

Het is duidelijk dat Stichting Ontmoeting niet interdisciplinair wil samenwerken, al staan medewerksters positief tegenover nieuwe verhoudingen tussen de burger en beroepskracht. Ook GGD Rotterdam Rijnmond volgt het proces van destructief leiderschap dat bestaat uit overheersing/dominantie, misleiding en dwang. Niet alle subsidies vallen of vielen onder het bereik van de Wet Bibob, en dus is ook ondermijning bij duurzaamheidprojecten waarvan het Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven (recent gewijzigd) niet eenvoudig te hinderen.
Dit en de praktijk levert een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de begeleidster overstijgt(en haar cliënt) overstijgt. U kunt de Klokkenluidersregeling van de Stichting raadplegen.

Uit een Jaarverslag uit 2016 blijkt dat de directeur-bestuurder de leerprocessen of de ontwikkeling van de cliënt niet wilde bevorderen, hetgeen een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie is, als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Ondersteuning en sturing op het hoogste niveau ontbreekt. De teamleider bemoeilijkt, frustreert of hindert verhelderingsgesprekken wanneer het gaat om een misstand of een onregelmatigheid bij het Dienstencentrum aan de ‘S-Gravendijkwal.
Aangezien controlekwesties en taken niet worden gedeeld is werken aan herstel en/of verhaal door ondermijning bij duurzaamheidsprojecten ineffectief, doordat het onvoldoende aansluit bij algemene rechtsbeginselen.

Ondermijning van duurzaamheidsprojecten

Al maakt het Arrondissementsparket zich schuldig aan witwassen of verduistering waardoor verdere aantasting van effectieve rechtsbescherming van de burger, bij een hogere rechter of een bestuursorgaan kan beleid en regelgeving van de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam (als geheel) onhoudbaar blijken doordat het onvoldoende aansluit bij algemene rechtsbeginselen. Dit levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit.
Ook in de echtscheiding worden leden van het scheidende gezin geconfronteerd met aantasting van effectieve rechtsbescherming, waarna ze door ondermijning van duurzaamheidsprojecten worden uitgebuit of zelf als zaak via de rechter worden verhandeld.

Dit gegeven levert ook het vermoeden van schending van het recht van behoorlijk bestuur dat met het Verdrag van Lissabon onderdeel is van mensenrechten die tot het concept rechtsstaat behoort. De Commissie Korthals Haltes (AIV) maakt in januari 2014 onderzoeksresultaten bekend aan het kabinet waaruit blijkt dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend is. Het handvest werd in 2000 formeel aangenomen door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Het Verdrag van Lissabon bevat een expliciete verwijzing naar dit handvest.

Wet ondermijnt Grondwet en bestuur

Al met al levert dit het vermoeden dat met de Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2007 sprake is van ondermijning bij duurzaamheidsprojecten, maar tevens dat sprake is van aantasting van het gelijkwaardigheidsbeginsel hetgeen in toenemende mate oorzaak is van een lage score op democratie en rechtsstaat. Ook arbeiders komen zonder pardon op straat te staan, toch wordt mij door of namens de Inspecteur-Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat de Inspectie SZW risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet (tijdig) signaleert.
Dit leidt tot (voortdurende of aanhoudende) aantasting van het recht op behoorlijk bestuur en schending door lidstaat tot verplichting omzetting richtlijn.

Burgers en private ondernemers ondervinden met de wording van de Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2007 al hinder en/of schade door het beleid dat de gemeente Rotterdam ten uitvoer brengt. Wanneer geconstateerd wordt dat een lidstaat niet aan zijn verplichtingen voldoet kan op basis van art. 258 EU-Werkingsverdrag een inbreukprocedure worden gestart, een belangrijk instrument om deze naleving van het Verdrag door de lidstaten te waarborgen.

De ROL van de niet-gouvernementele organisatie

Doel van (inzet van) de niet-gouvernementele organisaties is de mensenrechten te bevorderen, maar in de praktijk blijkt grootschalige fraude op het terrein van sociale zekerheid, (arbeids)uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen, maar ook op het terrein van Justitie en Veiligheid. Dit levert het vermoeden van mensenhandel en mensensmokkel.

Sinds mijn schrijven d.d. 16 oktober 2015 aan Zijne Majesteit de Koning over De verwaarloosde staat kreeg ik van de portefeuillehouder Juridische Zaken en Internationale Zaken te verstaan dat ik het zelf maar moest gaan uitzoeken en kreeg vanuit het ministerie geen ondersteunig of sturing om aan een duuurzaamheidsproject te werken. Al organiseert de burger zelf terugkoppeling, waaruit gebreken blijken, er wordt onvoldoende of niets mee gedaan. Dit levert het vermoeden van plichtsverzuim of een strafbaar feit, hetgeen leidt tot ambts- en staatsmisdrijven.

Kijk ik naar het Leger des Heils dan begint deze, of een onderdeel daarvan, op een doorvoerkamp te lijken die niet voldoet aan de eisen (menselijke maat). Ook het beleid en handelen van (en bij – intern) Stichting Ontmoeting versterkt het proces van destructief leiderschap dat bestaat uit overheersing/dominantie, misleiding en dwang.
Dit maakt dat de onderwereld zich (gemakkelijk) met de bovenwereld mengt en deze gaat overnemen.

Ook de overheidsfunctionaris raakt betrokken in criminele activiteiten. Zo maakt de Maatschappelijke Organisatie Rotterdam zich schuldig aan ontvoering. Ontvoering, kidnapping of kidnap is het, tegen iemands zin, wederrechtelijk verplaatsen van een persoon. De term wordt in het algemeen gebruikt wanneer de ontvoerder iemand onttrekt aan zijn vertrouwde milieu en wegvoert naar een onbekende plaats. Medewerkers gaan ver om de burger te dwingen mee te werken aan illegale praktijken en staan zonder pardon (weer) op straat. Ook de rechter kijkt weg.

Er is sprake van een gijzeling wanneer sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving van een persoon (de gegijzelde), waarbij deze bedreigd wordt met het doel iets van derden gedaan te krijgen. Gijzeling als misdrijf moet worden onderscheiden van civiele gijzeling en van gijzeling als gerechtelijke dwangmaatregel.

Misbruik procesrecht (door uitvoerende organisatie)

Door misbruik van het procesrecht en het gegeven dat de officier van justitie (Openbaar Ministerie) aangeeft geen bevoegdheid te hebben binnen het maatschappelijk beleid van de gemeente, ontstaat het risico dat gijzeling als misdrijf en civiele gijzeling of gerechtelijke dwangmaatregel worden verward. Hierdoor is de gehele uitvoering van (destructief) beleid direct oorzaak van (internationale) kinderontvoering, kindontvoering, ouderlijke of parentale ontvoering.
Dit blijkt uit een (dreigend) gevaar van maatregelen waarmee de werkgever de werknemer dreigt, dit levert ook het vermoeden van gijzeling als misdrijf van de medewerkster of de figuur van ‘ontvoering’. Elisa en Lambert willen immers graag samen verder, met haar twee jonge kinderen. Het zijn voorbeelden van georganiseerde criminaliteit waar ook advocatenkantoor Post & Bouter zich inmengt.

Alvorens te kunnen huwen of samenwonen (omgangsregeling) moet de burger een Risico Inventarisatie Uitvoeren! Dusdanig ernstig is de aantasting van effectieve rechtsbescherming of de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

Al ontbreken omheining en wachttorens, toch zitten burgers gevangen en kan worden gesproken van de figuur van ‘concentratiekamp’. Deze gevangenhouding kenmerkt zich door het ontbreken van elke rechtsgrond (al heerst de schijn), en een eventuele veroordeling (al wordt deze door misbruik van het procesrechte geregeld) door een onafhankelijke rechter. Eigenlijk is sprake van willekeur door de dan machtigste persoon (een zittend heerser).
Deze praktijk vertoont overeenkomsten met de Boerenoorlog, maar is vooral bedoeld om mensen te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken. Dit levert het vermoeden van terreur.

Terreur of Schrikbewind

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers. Een oudere definitie komt uit de 24e druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (1956): ‘Het gedwee maken of demoraliseren van een regering of bevolking door daden van terreur’. Waarbij ‘terreur’ volgens hetzelfde handwoordenboek gelijkstaat aan ‘schrikbewind’.

Onder heerschappij van Seyss-Inquart was het misschien meer zichtbaar, waaronder burgers ook fysiek te lijden hadden, maar de emotionele schade en het geestelijk leiden is er niet minder om. Het lastige is dat de omgeving deze ‘muren’ niet ziet. Naast ondermijning van duurzaamheidsprojecten leidt beleid en handelen vanuit het Dienstencentrum Stichting Ontmoeting (de praktijk van enkelingen) tot stapeling van zorgkosten. De wens van de overheid tot demedicalisering is daarmee in gevaar. Ook bij andere dienstverleners ontstaat ‘emotional abuse’ daar ze geen gezichtsverlies willen lijden.

Het staat aan de staat om de veroorzaakte schade weg te nemen, maar tevens deze ‘gijzeling’ of ‘ontvoering’ op te heffen. Duidelijk blijkt het verraad (oplichting) en lichtzinnigheid (roekeloos bestuur) door directie en bestuur, ondersteund door een aantal handlangers. Ook bij GGD Rotterdam Rijnmond zijn een aantal mensen verdacht.